Personel
Lekarz Kierujący Oddziałem 
lek. Kazimierz Błoński   
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem 
lek. Elżbieta Rutkiewicz -
Pielęgniarka Oddziałowa: 
mgr Beata Lewicka-Walus -
Telefony
lek. kierujący oddziałem 77 408 79 72
dyspozytornia 77 408 79 70
pielęgniarka oddziałowa 77 408 79 71
   
   

Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Czym jest Szpitalny Oddział Ratunkowy?

SOR to znakomicie wyposażony, wielofunkcyjny oddział udzielający natychmiastowej, wczesnej pomocy szpitalnej wszystkim pacjentom w stanie nagłego pogorszenia zdrowia i/lub bezpośredniego zagrożenia życia.

Czym się zajmuje Szpitalny Oddział Ratunkowy?

W SOR dokonywana jest wstępna segregacja i kwalifikacja chorych, wykonywane są wszelkie czynności stabilizujące funkcje życiowe pacjenta a także ustalany jest kierunek dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego.

Kto trafia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?

Z założenia do SOR trafiać powinni jedynie chorzy w nagłych sytuacjach zdrowotnych i to sytuacjach rzeczywiście zagrażających ich życiu. Takich pacjentów przywozi nam pogotowie ratunkowe lub trafiają oni sami ze skierowaniem od lekarzy z przychodni.

STRUKTURA I ZADANIA   ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

I. Miejsce w strukturze ZOZ

Oddział jest komórką organizacyjną Szpitala w Nysie, posiadającą w swojej strukturze również zespoły ratownictwa medycznego.

II. Obszar działania określa Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie oraz Wojewoda Opolski.

W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia udziela pomocy wszystkim pacjentom.

III. Zadania oddziału:

1. zadaniem oddziału  jest udzielanie świadczeń zdrowotnych  pacjentom w  stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych,
2. oddział udziela świadczeń ratujących życie i zdrowie, zarówno w warunkach przedszpitalnych jak i stacjonarnych,
3. oddział współdziała z regionalnym systemem łączności „na ratunek” oraz współpracuje z innymi służbami ratowniczymi w powiecie nyskim,
4. oddział jednocześnie pełni funkcję  izby przyjęć Szpitala dla stanów nagłych,
5. prowadzenie dokumentacji i statystyki w sposób staranny i zgodny z obowiązującymi przepisami,
6. Prowadzenie szkoleń i  specjalizacji.

IV. Organizacja oddziału:

1. oddziałem kieruje ordynator oddziału/lekarz kierujący oddziałem podległy  Z-cy Dyrektora ds.Medycznych,  przy pomocy pielęgniarki oddziałowej,
2. zastępstwo w razie nieobecności lub sytuacji nadzwyczajnych – wyznaczony lekarz.
3. personel lekarski oddziału , w wykonywaniu swych czynności , podlega  bezpośrednio ordynatorowi oddziału/lekarz kierujący oddziałem, a w czasie jego  nieobecności wyznaczonemu lekarzowi,
4. pielęgniarka oddziałowa kieruje pracami średniego i pomocniczego  personelu medycznego w uzgodnieniu z ordynatorem oddziału/lekarz kierujący oddziałem i Przełożoną Pielęgniarek,
5. personel oddziału wykonuje czynności określone w zakresach obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracy,
6. skład personalny oddziału :

 • ordynator oddziału/lekarz kierujący oddziałem,
 • lekarze  specjaliści medycyny ratunkowej,
 • lekarze na etatach rezydenckich w zakresie medycyny ratunkowej,
 • pielęgniarka oddziałowa,
 • pielęgniarki,
 • dyspozytorzy,
 • salowe,
 • zaplecze administracyjne
  - statystycy,
  - sekretarki medyczne,
 • zespoły wyjazdowe :
  - kierowcy,
  - ratownicy medyczni.

7. oddział czynny jest całodobowo i zabezpieczony przez lekarzy  specjalistów medycyny ratunkowej,
8. lekarze dyżurni, przez cały czas trwania dyżuru, mają obowiązek przebywania na terenie oddziału, starszym lekarzem dyżuru jest lekarz z zespołu  R  1, który odpowiada za prawidłową organizację pracy lekarzy oddziału.

V. Struktura oddziału z zadaniami.

1. Obszar segregacji i przyjęć .

Z a d a n i a :

zapewnienie szybkiego, bezkolizyjnego dotarcia do oddziału osób w stanie zagrożenia zdrowia lub życia, zapewnienie łączności ratunkowej, przyjmowanie zgłoszeń, podejmowanie decyzji w sytuacjach nagłych, rejestracja przyjęć, informacja

2. Obszar resuscytacyjno - zabiegowy.

Z a d a n i a :

umożliwienie prawidłowego wykonania czynności  ratujących życie, np. resuscytacji, leczenia wstrząsu  wstępnego leczenia urazów, krwawień, skażeń, zatruć.

3. Obszar obserwacji.

Z a d a n i a :

obserwacja pacjentów z mniej nasilonymi i wyrazistymi objawami zagrożeń, obserwacja po zabiegach w znieczuleniu ogólnym lub przewodowym.

4. Obszar intensywnej terapii.

Z a d a n i a:

krótkoterminowa, intensywna terapia, zabiegi ratunkowe, przygotowanie do dalszych etapów leczenia w innych oddziałach Szpitala.

5. Obszar ambulatoryjno-konsultacyjny.

Z a d a n i a:

przyjmowanie pacjentów zgłaszających się do oddziału ,

umożliwienie przeprowadzania niezbędnych konsultacji specjalistycznych u pacjentów ambulatoryjnych oraz u pacjentów ze skierowaniami do oddziałów szpitalnych.

6. Obszar diagnostyczno-laboratoryjny.

Z a d a n i a:

umożliwienie wykonania badań niezbędnych  do podejmowania  celowanego leczenia w sytuacjach zagrożenia życia.

7. Zaplecze administracyjne oddziału.

Z a d a n i a:

prowadzenie dokumentacji  obowiązującej  w oddziale zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Sektor zespołów wyjazdowych.

Z a d a n i a:

przygotowanie i czuwanie zespołów wyjazdowych, działania przedszpitalne i kontynuacja tych działań w oddziale ratunkowym.

9. Konsultacje lekarskie wykonują i zapewniają ich ciągłość lekarze innych oddziałów  Szpitala, w celu prowadzenia wspólnych wielodyscyplinarnych działań ratunkowych.

10.Konsultacje pacjentów zgłaszających się do oddziału w przypadkach laryngologicznych, pediatrycznych, okulistycznych i ginekologicznych przeprowadzane są  w poszczególnych oddziałach Szpitala.

 Obowiązki  oddziału:

1. prowadzenie działalności diagnostycznej i terapeutycznej u chorych zgłaszających się do Szpitala,

2. przyjmowanie do Szpitala chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego,

3. każdy chory zgłaszający się do oddziału /za wyjątkiem przyjęć planowych/ musi być zbadany przez lekarza dyżurnego  oddziału,

4. konsultacje specjalistyczne przeprowadzają lekarze dyżurni oddziałów na wniosek lekarza dyżurnego Oddziału Ratunkowego. Wynik konsultacji wpisywany jest do dokumentacji pacjenta potwierdzony pieczątką lekarza,

5. pobyt chorego w   oddziale wynosi do 24 godzin. Po upływie tego czasu w przypadku, gdy stan chorego uniemożliwia wypisanie go z Oddziału Ratunkowego, lekarz dyżurny oddziału kieruje pacjenta do innego oddziału szpitalnego,

6. jeżeli Szpital nie dysponuje wolnymi łóżkami lub właściwym ze względu na  charakter schorzenia, oddziałem szpitalnym, a chory wymaga hospitalizacji, lekarz dyżurny danego oddziału, o ile stan zdrowia chorego pozwala na transport, winien skierować pacjenta do właściwego szpitala, po uzgodnieniu miejsca,   

7. nie wolno odmówić przyjęcia z powodu braku wolnych łóżek choremu, którego  stan zdrowia wymaga natychmiastowej hospitalizacji,

8. chory nie zakwalifikowany do leczenia szpitalnego otrzymuje kartę informacyjną i jest powiadamiany o możliwości kontynuowania leczenia u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

9. jeżeli w trakcie badania chorego w Oddziale Ratunkowym okaże się , że jest on chory na chorobę zakaźną , lekarz dyżurny kieruje pacjenta niezwłocznie do Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala,

10. w przypadku przyjęcia chorego do oddziału szpitalnego, sekretarka Oddziału Ratunkowego wpisuje wszystkie dane o chorym w księdze głównej przyjęć do Szpitala i wypełnia obowiązujące formularze związane z przyjęciem chorego,

11. po przyjęciu do Szpitala, a przed umieszczeniem chorego w oddziale szpitalnym, należy chorego doprowadzić do wymaganego stanu higienicznego,

12. chory powinien oddać do depozytu szpitalnego odzież i obuwie, które przejmuje szatnia szpitalna,

13. Oddział Ratunkowy zawiadamia właściwą komendę policji, o przyjęciu do Szpitala chorego, który doznał obrażeń w następstwie wypadku,

14. jeżeli przy badaniu chorego zachodzi podejrzenie, że uszkodzenie ciała czy choroba są następstwem działania przestępczego, Oddział Ratunkowy zawiadamia  komendę policji,

15. fakt powiadomienia policji należy odnotować w dokumentacji Oddział Ratunkowy, z podaniem daty, godziny i nazwiska osoby, która zgłoszenie przyjęła,

16. w razie przyjęcia do Szpitala pacjenta o nieznanych personaliach, należy o tym powiadomić komendę policji i fakt ten odnotować w dokumentacji oddziału,

17. w razie zgonu chorego w Oddziale Ratunkowym :

 • lekarz dyżurny po stwierdzeniu zgonu wypełnia obowiązującą dokumentację, uregulowaną odrębnymi przepisami,
 • personel oddziału zawiadamia rodzinę,
 • zwłoki należy oznakować i umieścić w pomieszczeniu do dekontaminacji na okres 2 godzin.

18. W razie zgonu chorego w karetce, w działaniach przedszpitalnych, zwłoki przejmuje Oddział Ratunkowy na w/w zasadach.

Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W Oddziale dokonywana jest wstępna segregacja i kwalifikacja chorych, wykonywane są wszelkie czynności stabilizujące funkcje życiowe pacjenta a także ustalany jest kierunek dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego