piątek, 02 grudzień 2022 13:52

Czy pacjent ubezpieczony za granicą ma prawo skorzystać w Polsce ze świadczeń refundowanych przez NFZ?

Pacjent zawiesił swoją działalność gospodarczą Polsce i w systemie EWUŚ widnieje jako
nieubezpieczony. Pracuje w Niemczech, gdzie ma ubezpieczenie AOK. Czy w związku z
obecnym stanem faktycznym ma prawo skorzystać ze świadczenia w ramach NFZ w Polsce?
Jaki dokument powinien dostarczyć momencie przyjęcia w szpitalu?


Likwidując działalność gospodarczą, będącą podstawą do objęcia obowiązkowym
ubezpieczeniem zdrowotnym ubezpieczony ma obowiązek - w terminie 7 dni od daty
zakończenia działalności –złożyć w  ZIJS deklarację wyrejestrowania ZUS ZWUA.

Ubezpieczenie zdrowotne obowiązuje jeszcze przez 30 dni od momentu ustania obowiązku
ubezpieczenia, czyli wyrejestrowania działalności. Po tym okresie pacjent traci możliwość
korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W Przypadku gdy pacjent - niezależnie od obywatelstwa - ma ubezpieczenie zdrowotne na
terenie innego państwa członkowskiego, to podlega zasadom korzystania ze świadczeń
obowiązujących w państwie ubezpieczenia. W pierwszej kolejności jest on więc uprawniony do leczenia w tym państwie - w zakresie i na zasadach tam obowiązujących.

Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego istnieje również
możliwość, aby pacjent ubezpieczony w innym państwie UE przyjechał na leczenie planowe do Polski. Jednak w takim przypadku powinien dopełnić odpowiednich formalności. Przed
Przyjazdem do Polski na leczenie planowe musi przede wszystkim uzyskać zgodę właściwej
instytucji państwa, w której jest ubezpieczony, na wyjazd do innego państwa członkowskiego w celu podjęcia tam leczenia i na pokrycie kosztów tego leczenia,

Formalnościom tym służy przenośny Dokument S2 (dawniej: Formularz EII}). Jest to formularz
indywidualnej zgody instytucji właściwej (tej, w której pacjent jest ubezpieczony za granicą) na Przeprowadzenie leczenia planowego w innym państwie członkowskim. Na formularzu mogą być wymienione np. świadczeniodawca, jednostka chorobowa, rodzaj świadczeń lub pełen zakres
świadczeń.

Dokument S2 nie podlega rejestracji w NFZ. Pacjent przedstawia go bezpośrednio
Świadczeniodawcy, który będzie udzielał świadczeni a, a szpital powinien zachować te dokumenty do rozliczenia świadczenia z płatnikiem. Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na podstawie formularza S2 do pokrycia polskiemu
Świadczeniodawcy kosztów leczenia będzie zobowiązany w Polsce właściwy miejscowo oddział
NFZ. Zapłaci on za udzielone świadczenie, a następnie obciąży kosztami leczenia właściwą
stronę zagraniczną.

Jeżeli pacjent ma równocześnie kartę EKUZ i pozwolenie na leczenie (S2lE1 72), to świadczenie należy rozliczyć na podstawie formularza F,I12ldokumentu przenośnego 52, jeśli świadczenie mieści się w zakresie świadczeń, na jaki dokument wydano.

Pacjent ubezpieczony w innym państwie członkowskim, który nie ma statusu świadczeniobiorcy na terenie RP i przyjechał tu na leczenie planowe, ale nie dopełnił formalności związanych z uzyskaniem zgody na to leczenie (S2/E112), powinien być traktowany jako pacjent prywatny, a zatem jest zobowiązany do pokrycia pełnych kosztów leczenia.

Marta Bogusiak, radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, partner w
Kancelarii Bogusiak Uzdrowska Kowalczyk Radcowie Prawni