Na podstawie art. 22²  i art. 22³.  Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wprowadza się w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nysie, ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa techniczne środki bezpieczeństwa umożliwiające rejestrację obrazu na terenie  szpitala. 

 1. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób na terenie monitorowanym.
 2. Monitoring wizyjny polegający na rejestrowaniu obrazu przez zamontowane na terenie szpitala kamery obejmuje główne ciągi komunikacyjne, wejście SOR, podjazd karetek. 
 3. Monitoring pozostaje aktywny przez całą dobę.
 4. Nagrania obrazu Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 30 dni od dnia nagrania.
 5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa oraz mogą stanowić dowód postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Po upływie okresu przechowywania, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 7. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówki oraz pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego w § 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.
 8. Urządzenia rejestrujące obraz znajdują się w wyłącznej dyspozycji Administratora.
 9. Do przeglądania zarejestrowanego obrazu oraz do kontroli urządzeń rejestrujących obraz mogą zostać jedynie upoważnieni pracownicy. Osoby wyznaczone otrzymują imienne upoważnienia do czynności związanych z monitoringiem i nadzorem nad urządzeniami.
 10. Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację o monitoringu na terenie szpitala.
 11. Pomieszczenia objęte monitoringiem są oznakowane tablicami z rysunkiem kamery
  i informacją o prowadzeniu monitoringu.
 12. Dane zarejestrowane na nośniku podlegają ochronie, nie stanowią informacji publicznej, są informacjami poufnymi w rozumieniu ochrony danych osobowych oraz informacji objętych prawem tajemnicy przedsiębiorstwa, i nie podlegają udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom.
 13. Dane zarejestrowane na nośniku, przetwarzane są w celu prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających oraz mogą być udostępniane wyłącznie upoważnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie spraw czy postępowań (np. Policja, Sąd, Prokuratura oraz innym podmiotom prowadzącym czynności dochodzeniowo-śledcze) na podstawie pisemnego wniosku.
 14. Osoby biorące udział w zdarzeniach zarejestrowanych w systemie monitoringu mogą wnioskować do Administratora o zabezpieczenie nagrania w celu przekazania uprawnionym organom.