Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Nysie, przy ul. Bohaterów Warszawy 34, tel. 77 4087830, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Inspektor ochrony danych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nysie: tel. 77 4087845, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., siedziba: budynek administracji „D”, pokój nr 21.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z:
  a)Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
  b)Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i przepisami wykonawczymi do tej ustawy;
  c)Kodeksem cywilnym;
  d)Ustawą z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  e)Ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego i realizacją umowy na świadczenie usług dla Szpitala.
 5. Odbiorcą danych osobowych będą ustawowo uprawnione podmioty, min. ZUS, NFZ, Sąd, Prokurator i inne.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  a)4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzieleniu zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
  b)w odniesieniu do umów – 10 lat od dnia rozwiązania umowy.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem w celu przeprowadzenia przetargu i podpisania umowy.
 8. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania*.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Posiada Pani/Pan prawo:
  a)do dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych osobowych;
  b)usunięcia danych – jest to możliwe po upływie okresu przechowywania dokumentacji przetargowej i umów;
  c)ograniczenia przetwarzania danych – o ile nie jest to sprzeczne z w/w ustawami;
  d)przeniesienia danych do wskazanego administratora danych;
  e)sprzeciwu do przetwarzania danych – o ile nie jest to sprzeczne z w/w ustawami;
  f)cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – o ile nie jest to sprzeczne z w/w ustawami;
  g)wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarza niedanych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016 r.

 

Profilowanie oznacza dowolna formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dot. pracy, tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.