Szpital Powiatowy im. Błogosławionej Siostry Elżbietanki Marii Merkert

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez Radę Powiatu w Nysie.
Podstawowym źródłem finansowania ZOZ w Nysie jest kontrakt z Oddziałem Opolskim NFZ. 
ZOZ posiada Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001:2008

Oddziały Szpitalne
 
Szpital w Nysie jest Szpitalem wielospecjalistycznym, zabezpiecza mieszkańców powiatu nyskiego, prudnickiego, brzeskiego, posiada w swoich strukturach 15 oddziałów w tym: 
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy
 • Anestezjologii i Intensywnej Terapii ( II poziom referencyjny) 
 • Ginekologiczno – Położniczy ( II poziom referencyjny)
 • Neonatologii z Pododdziałem Patologii Noworodka ( II poziom referencyjny)
 • Neurologiczny z pododdziałem Udarowym 
 • Okulistyczny
 • Obserwacyjno - Zakaźny
 • Chirurgii Urazowo Ortopedycznej
 • Chirurgii Ogólnej
 • Urologiczny
 • Chorób Wewnętrznych A
 • Chorób Wewnętrznych B
 • Laryngologiczny
 • Dziecięcy
 • Dzienny Oddział Psychiatryczny
Szpital posiada nowoczesny blok operacyjny z pięcioma salami operacyjnymi, salami przed i pooperacyjnym, śluzami i klimatyzacją.
Szpital posiada nowoczesne, czynne przez 24 godziny pracownie diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej, oraz tomografii komputerowej z szerokim zakresem badań. 
Pacjenci mają do dyspozycji  328 łóżek szpitalnych. 
Poszczególne oddziały szpitalne wyposażone są w dwu, trzy i czteroosobowe sale chorych z pełnym węzłem sanitarnym oraz dostępem do TV.
Szpital posiada sale przystosowane są dla osób niesprawnych ruchowo.
Rocznie hospitalizowanych jest ok 20 tys. pacjentów, wykonuje się ponad  6 tys. zabiegów operacyjnych w tym zabiegi metodą laparoskopową.
Szpitalny Oddział Ratunkowy z lądowiskiem wyniesionym na dachu Szpitala dla helikopterów sanitarnych posiada własny transport sanitarny, płyta wyniesiona czynna całodobowo, według systemu „ od łóżka do łóżka” .
 

Poradnie specjalistyczne

W strukturze ZOZ -u funkcjonuje kilkanaście poradni specjalistycznych, które rocznie przyjmują ponad 82,5 tys. pacjentów: 
 • Poradnia przy Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym
 • Poradnia Urologiczna
 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Okulistyczna 
 • Poradnia Leczenia Bólu
 • Poradnia Laryngologiczna
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Endokrynologiczna 
 • Poradnia dla Kobiet w Nysie
 • Poradnia Cukrzycowa 
 • Poradnia Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Neurologiczna
 • Poradnia Chirurgiczna w Paczkowie
 • Poradnia dla Kobiet w Paczkowie

Rehabilitacja

Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Nysie świadczy kompleksową fizjoterapię dla lecznictwa otwartego i zamkniętego w zakresie:
 • diagnostyki świadczonej przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii - wizyta fizjoterapeutyczna; 
 • kompleksowej specjalistycznej fizjoterapii dzieci (Ośrodek Rehabilitacji Dzieci - stosuje się specjalistyczne metody neurorehabilitacji, m. inn. NDT Bobath, SI );
 • kompleksowej fizjoterapii z wykorzystaniem nowoczesnych specjalistycznych metod:
 • terapia manualna MDT (mechaniczna diagnostyka i terapia) Mc Kenzie,
 • terapia manualna OMT Kaltenborna – Evjentha,
 • terapia funkcjonalna PNF;           
 • fizykoterapii:  
 • elektroterapii,
 • PENC - pole elektromagnetyczne niskiej częstotliwości ( magnetronic),
 • PEWC -pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości (Terapuls, mikrofale),
 • światłolecznictwa (laser biostymulacyjny),
 • krioterapii;
 • kinezyterapii (sale gimnastyczne, urządzenia do ćwiczeń);
 • masażu.
W terapii wykorzystuje się nowoczesne urządzenie diagnostyczno-terapeutyczne Hand Tutor TM do fizjoterapii ręki z Biofeedbackem. Ten nowoczesny systemem przeznaczonym do leczenia zaburzeń czuciowych, ruchowych oraz poznawczych ręki. System jest zaawansowanym pakietem  umożliwiającym zarówno ocenę funkcji ręki   jak i leczenie jej zaburzeń.
Szpital w Nysie posiada miejsca specjalizacyjne i stażowe w ramach specjalizacji lekarskich oraz staży podyplomowych. 

Współpraca
W ZOZ w Nysie odbywają praktyki studenci z kierunków medycznych i niemedycznych.
Szpital prowadzi działania zmierzające do ciągłego ulepszania jakości oferowanych świadczeń zdrowotnych. W 1997 powołano do życia Euroregion Pradziad obejmujący swym zasięgiem południe Opolszczyzny wraz z Opolem oraz czeskie powiaty Bruntal, Jesenik i Sumperk. W jego ramach zorganizowano szereg przedsięwzięć służących zbliżeniu społeczności po obu stronach  granicy.
Nie tylko ukształtowanie terenu, ale również zakres usług świadczonych przez Szpital w Nysie i Szpital w Jeseniku stały się podstawą podpisania w 2001 roku porozumienia o współpracy pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej w Nysie i Szpitalem w Jeseniku. Porozumienie to miało na celu skrócenie drogi pacjentów do specjalistów oraz rozszerzenie zakresu specjalistycznych procedur medycznych.
 
Dogodne położenie Szpitala zapewnia  bardzo dobre warunki lokalowe w salach chorych oraz ciszę i dużo zieleni wokół , co daje pacjentom możliwość odpoczynku i szybkiego powrotu do zdrowia. 


Gwarantowanie wysokiej jakości usług w ochronie zdrowia jest czynnikiem oczekiwań współczesnego społeczeństwa oraz zmian zachodzących w samym systemie ochrony zdrowia. Społeczne oczekiwania dotyczące jakości nie ograniczają się tylko do wdrożenia nowych procedur medycznych, ale kładą duży nacisk przede wszystkim na jakość udzielonych świadczeń. Obecnie pacjenci oczekują wyczerpujących i zrozumiałych informacji związanych ze stanem zdrowia i otrzymywanymi świadczeniami, chcą współdecydować w sprawach własnego zdrowia . Wymagania pacjentów wzrastają, a to zobowiązuje do ciągłego poszukiwania skutecznych mechanizmów podnoszących jakość świadczonych usług.
W naszym ZOZ, jakość jest podstawą skutecznego funkcjonowania. Wysiłek i zaangażowanie pojedynczych osób nie zapewnia sukcesu. Jakością muszą zajmować się wszyscy nasi pracownicy.
Składają się na nią:
 •     ilość zatrudnionego personelu
 •     kwalifikacje pracowników
 •     organizacja i struktura jednostki
 •     ilość i jakość sprzętu, urządzeń, aparatury
 •     środki finansowe jednostki
Monitorowanie jakości w przypadku naszej placówki polega na badaniu poprzez ankietowanie wraz okresową analizą:
 •     zadowolenia pacjentów
 •     zadowolenia pracowników
 •     czynników określających stan zdrowia pacjenta
 •     czasy przebywania pacjenta w oddziale
 •     czasu poświęconemu pacjentowi przez personel medyczny
 •     czasu oczekiwania na badanie, wizytę
 •     uzyskanie informacji o przebiegu leczenia
 •     wskaźników zakażeń szpitalnych
 •     wskaźników wykorzystania łóżek, sprzętu i aparatury
 •     współczynnika śmiertelności,
 •     analizowaniu zdarzeń niepożądanych

Jedynie właściwe zorganizowanie pracy poprzez zaangażowanie całej załogi wokół systemu jakości gwarantuje osiągnięcie celu w postaci wysokiego poziomu świadczeń medycznych oraz skutecznego zarządzania.

Działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki realizowane są na wszystkich stanowiskach pracy personelu zatrudnionego w naszej placówce z zastosowaniem edukacji prozdrowotnej wyrażanej w rozmaitych formach.

 Odbiorcami tych działań są wszyscy mający kontakt z naszym szpitalem a w szczególności pacjenci, ich rodziny, personel szpitala wraz ich rodzinami, szeroko pojęte środowisko lokalne w ramach rozmaitych akcji, doniesień oraz przykładów stosowania zaleceń odnośnie prozdrowotnego stylu życia.

Nacisk na edukacje kadr zdeterminowany jest z jednej strony wymogami formalnymi dotyczącymi warunków wymaganych od świadczeniodawców, a z drugiej strony planami, potrzebami i ambicjami zawodowymi samej kadry pracowniczej. Praktycznie przekłada się to na:
 •     8 ordynatorów z tytułem naukowym doktora
 •     98 lekarzy specjalistów
 •     21 pielęgniarek z tytułem magistra pielęgniarstwa
 •     54 pielęgniarki z tytułem licencjata pielęgniarstwa
 •     50 pielęgniarek specjalistek

Do niewątpliwych, konkretnych korzyści wynikających z certyfikacji systemu jakości w naszej placówce można zaliczyć m. in.:

 •   prawidłowy obieg i nadzór nad dokumentacją ogólną w placówce oraz medyczną pacjenta,
 •   ustalone są zakresy odpowiedzialności i uprawnień wszystkich pracowników  (odpowiedzialność za diagnozowanie, leczenie, stan sanitarny, stan techniczny wyposażenia),
 •   bezpieczeństwo prawne firmy, personelu i pacjenta,
 •   ciągły nadzór nad zasobami placówki (zasobami ludzkimi, infrastrukturą, wyposażeniem) i  ich racjonalnym wykorzystaniem,
 •   wzrost zadowolenia klientów,
 •   większą możliwość pozyskiwania klientów/ pacjentów zarówno instytucjonalnych jak i  indywidualnych spoza granic kraju,
 •   efekt marketingowy (wpis do rejestru firm posiadających system jakości, wpis do katalogu liderów).