loading...

Oddziały Szpitala w Paczkowie

ZAKŁAD
OPIEKUŃCZO-LECZNICZY
w Paczkowie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Dane teleadresowe
Adres
ul.Staszica 3, 48-370 Paczków -
Telefony
Rehabilitacja 77 439 03 12
Poradnia dla Kobiet 77 439 03 03
Poradnia Chirurgii Ogólnej 77 439 03 02
RTG 77 439 03 11
Administracja 77 439 03 08
Pielęgniarka Oddziałowa 77 439 03 06
Informacja o kolejce w ZOL Paczków 77 408 78 36
Personel
Pielęgniarka Oddziałowa -
Iwona Żarnowiecka

Zakład Opiekuńczo Leczniczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację oraz wentylację mechaniczną (respiratoroterapię) osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego a także edukację zdrowotną tych osób i członków ich rodzin.

ZOL posiada łóżka o profilu ogólnym i neurologicznym oraz 3 łóżka do wentylacji mechanicznej.

Procedura przyjęć do ZOL

Do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Paczkowie przyjmuje się pacjenta, który zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  • wniosek pacjenta o umieszczenie w ZOL,
  • skierowanie do zakładu opiekuńczo – leczniczego,
  • wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
  • karta oceny świadczeniobiorcy wg skali Barthel (do ZOL przyjmowani są pacjenci, którzy uzyskali od 0 do 40 punktów w skali Barthel),
  • oświadczenie pacjenta o wyrażeniu zgody na potrącanie 70% miesięcznego świadczenia z tytułu opłaty za pobyt w ZOL
  • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy (aktualna decyzja organu emerytalno - rentowego wskazująca wysokość pobieranych świadczeń emerytalnych, rentowych lub decyzja organu pomocy społecznej o przyznaniu zasiłku stałego, ostatni odcinek renty/emerytury ),

Komplet dokumentów do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego należy składać w Zespole Opieki Zdrowotnej w Nysie (Dział Organizacji i Nadzoru) przy ul. Bohaterów Warszawy 34, 48-300 Nysa (codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.25- 15.00). Pobyt w ZOL jest finansowany przez NFZ w części obejmującej świadczenia zdrowotne. Pacjenci zobowiązani są wnosić miesięczną opłatę pokrywającą koszty wyżywienia i zakwaterowania, której wysokość jest ustalana na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów. Odpłatność za pobyt w ZOL wynosi 70% świadczenia emerytalnego bądź rentowego.