loading...

Oddziały szpitalne

SZPITALNY
ODDZIAŁ RATUNKOWY

ODDZIAŁ KLINICZNY CHIRURGII OGÓLNEJ
z pododdziałem Klinicznym Chirurgii Naczyniowej

ODDZIAŁ
GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

ODDZIAŁ UROLOGICZNY

ODDZIAŁ OKULISTYCZNY

ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY

ODDZIAŁ NEONATOLOGII
z Pododdziałem Patologii Noworodka

ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
z Pododdziałem Udarowym

ODDZIAŁ LARYNGOLOGICZNY

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH A

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH B

ODDZIAŁ DZIECIĘCY

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII
I INTENSYWNEJ TERAPII

DZIENNY ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Personel
Lekarz Kierujący Oddziałem 
lek. Elżbieta Rutkiewicz  
  -
Pielęgniarka Oddziałowa: 
mgr Beata Lewicka-Walus -
Telefony
lek. kierujący oddziałem 77 408 79 72
dyspozytornia 77 408 79 70
pielęgniarka oddziałowa 77 408 79 71
   
   

Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Czym jest Szpitalny Oddział Ratunkowy?

SOR to znakomicie wyposażony, wielofunkcyjny oddział udzielający natychmiastowej, wczesnej pomocy szpitalnej wszystkim pacjentom w stanie nagłego pogorszenia zdrowia i/lub bezpośredniego zagrożenia życia.

Czym się zajmuje Szpitalny Oddział Ratunkowy?

W SOR dokonywana jest wstępna segregacja i kwalifikacja chorych, wykonywane są wszelkie czynności stabilizujące funkcje życiowe pacjenta a także ustalany jest kierunek dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego.

Kto trafia do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego?

Z założenia do SOR trafiać powinni jedynie chorzy w nagłych sytuacjach zdrowotnych i to sytuacjach rzeczywiście zagrażających ich życiu. Takich pacjentów przywozi nam pogotowie ratunkowe lub trafiają oni sami ze skierowaniem od lekarzy z przychodni.

STRUKTURA I ZADANIA   ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

I. Miejsce w strukturze ZOZ

Oddział jest komórką organizacyjną Szpitala w Nysie, posiadającą w swojej strukturze również zespoły ratownictwa medycznego.

II. Obszar działania określa Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie oraz Wojewoda Opolski.

W sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia udziela pomocy wszystkim pacjentom.

III. Zadania oddziału:

1. zadaniem oddziału  jest udzielanie świadczeń zdrowotnych  pacjentom w  stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych,
2. oddział udziela świadczeń ratujących życie i zdrowie, zarówno w warunkach przedszpitalnych jak i stacjonarnych,
3. oddział współdziała z regionalnym systemem łączności „na ratunek” oraz współpracuje z innymi służbami ratowniczymi w powiecie nyskim,
4. oddział jednocześnie pełni funkcję  izby przyjęć Szpitala dla stanów nagłych,
5. prowadzenie dokumentacji i statystyki w sposób staranny i zgodny z obowiązującymi przepisami,
6. Prowadzenie szkoleń i  specjalizacji.

IV. Organizacja oddziału:

1. oddziałem kieruje ordynator oddziału/lekarz kierujący oddziałem podległy  Z-cy Dyrektora ds.Medycznych,  przy pomocy pielęgniarki oddziałowej,
2. zastępstwo w razie nieobecności lub sytuacji nadzwyczajnych – wyznaczony lekarz.
3. personel lekarski oddziału , w wykonywaniu swych czynności , podlega  bezpośrednio ordynatorowi oddziału/lekarz kierujący oddziałem, a w czasie jego  nieobecności wyznaczonemu lekarzowi,
4. pielęgniarka oddziałowa kieruje pracami średniego i pomocniczego  personelu medycznego w uzgodnieniu z ordynatorem oddziału/lekarz kierujący oddziałem i Przełożoną Pielęgniarek,
5. personel oddziału wykonuje czynności określone w zakresach obowiązków dla poszczególnych stanowisk pracy,
6. skład personalny oddziału :

 • ordynator oddziału/lekarz kierujący oddziałem,
 • lekarze  specjaliści medycyny ratunkowej,
 • lekarze na etatach rezydenckich w zakresie medycyny ratunkowej,
 • pielęgniarka oddziałowa,
 • pielęgniarki,
 • dyspozytorzy,
 • salowe,
 • zaplecze administracyjne
  - statystycy,
  - sekretarki medyczne,
 • zespoły wyjazdowe :
  - kierowcy,
  - ratownicy medyczni.

7. oddział czynny jest całodobowo i zabezpieczony przez lekarzy  specjalistów medycyny ratunkowej,
8. lekarze dyżurni, przez cały czas trwania dyżuru, mają obowiązek przebywania na terenie oddziału, starszym lekarzem dyżuru jest lekarz z zespołu  R  1, który odpowiada za prawidłową organizację pracy lekarzy oddziału.

V. Struktura oddziału z zadaniami.

1. Obszar segregacji i przyjęć .

Z a d a n i a :

zapewnienie szybkiego, bezkolizyjnego dotarcia do oddziału osób w stanie zagrożenia zdrowia lub życia, zapewnienie łączności ratunkowej, przyjmowanie zgłoszeń, podejmowanie decyzji w sytuacjach nagłych, rejestracja przyjęć, informacja

2. Obszar resuscytacyjno - zabiegowy.

Z a d a n i a :

umożliwienie prawidłowego wykonania czynności  ratujących życie, np. resuscytacji, leczenia wstrząsu  wstępnego leczenia urazów, krwawień, skażeń, zatruć.

3. Obszar obserwacji.

Z a d a n i a :

obserwacja pacjentów z mniej nasilonymi i wyrazistymi objawami zagrożeń, obserwacja po zabiegach w znieczuleniu ogólnym lub przewodowym.

4. Obszar intensywnej terapii.

Z a d a n i a:

krótkoterminowa, intensywna terapia, zabiegi ratunkowe, przygotowanie do dalszych etapów leczenia w innych oddziałach Szpitala.

5. Obszar ambulatoryjno-konsultacyjny.

Z a d a n i a:

przyjmowanie pacjentów zgłaszających się do oddziału ,

umożliwienie przeprowadzania niezbędnych konsultacji specjalistycznych u pacjentów ambulatoryjnych oraz u pacjentów ze skierowaniami do oddziałów szpitalnych.

6. Obszar diagnostyczno-laboratoryjny.

Z a d a n i a:

umożliwienie wykonania badań niezbędnych  do podejmowania  celowanego leczenia w sytuacjach zagrożenia życia.

7. Zaplecze administracyjne oddziału.

Z a d a n i a:

prowadzenie dokumentacji  obowiązującej  w oddziale zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Sektor zespołów wyjazdowych.

Z a d a n i a:

przygotowanie i czuwanie zespołów wyjazdowych, działania przedszpitalne i kontynuacja tych działań w oddziale ratunkowym.

9. Konsultacje lekarskie wykonują i zapewniają ich ciągłość lekarze innych oddziałów  Szpitala, w celu prowadzenia wspólnych wielodyscyplinarnych działań ratunkowych.

10.Konsultacje pacjentów zgłaszających się do oddziału w przypadkach laryngologicznych, pediatrycznych, okulistycznych i ginekologicznych przeprowadzane są  w poszczególnych oddziałach Szpitala.

 Obowiązki  oddziału:

1. prowadzenie działalności diagnostycznej i terapeutycznej u chorych zgłaszających się do Szpitala,

2. przyjmowanie do Szpitala chorych zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego,

3. każdy chory zgłaszający się do oddziału /za wyjątkiem przyjęć planowych/ musi być zbadany przez lekarza dyżurnego  oddziału,

4. konsultacje specjalistyczne przeprowadzają lekarze dyżurni oddziałów na wniosek lekarza dyżurnego Oddziału Ratunkowego. Wynik konsultacji wpisywany jest do dokumentacji pacjenta potwierdzony pieczątką lekarza,

5. pobyt chorego w   oddziale wynosi do 24 godzin. Po upływie tego czasu w przypadku, gdy stan chorego uniemożliwia wypisanie go z Oddziału Ratunkowego, lekarz dyżurny oddziału kieruje pacjenta do innego oddziału szpitalnego,

6. jeżeli Szpital nie dysponuje wolnymi łóżkami lub właściwym ze względu na  charakter schorzenia, oddziałem szpitalnym, a chory wymaga hospitalizacji, lekarz dyżurny danego oddziału, o ile stan zdrowia chorego pozwala na transport, winien skierować pacjenta do właściwego szpitala, po uzgodnieniu miejsca,   

7. nie wolno odmówić przyjęcia z powodu braku wolnych łóżek choremu, którego  stan zdrowia wymaga natychmiastowej hospitalizacji,

8. chory nie zakwalifikowany do leczenia szpitalnego otrzymuje kartę informacyjną i jest powiadamiany o możliwości kontynuowania leczenia u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

9. jeżeli w trakcie badania chorego w Oddziale Ratunkowym okaże się , że jest on chory na chorobę zakaźną , lekarz dyżurny kieruje pacjenta niezwłocznie do Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala,

10. w przypadku przyjęcia chorego do oddziału szpitalnego, sekretarka Oddziału Ratunkowego wpisuje wszystkie dane o chorym w księdze głównej przyjęć do Szpitala i wypełnia obowiązujące formularze związane z przyjęciem chorego,

11. po przyjęciu do Szpitala, a przed umieszczeniem chorego w oddziale szpitalnym, należy chorego doprowadzić do wymaganego stanu higienicznego,

12. chory powinien oddać do depozytu szpitalnego odzież i obuwie, które przejmuje szatnia szpitalna,

13. Oddział Ratunkowy zawiadamia właściwą komendę policji, o przyjęciu do Szpitala chorego, który doznał obrażeń w następstwie wypadku,

14. jeżeli przy badaniu chorego zachodzi podejrzenie, że uszkodzenie ciała czy choroba są następstwem działania przestępczego, Oddział Ratunkowy zawiadamia  komendę policji,

15. fakt powiadomienia policji należy odnotować w dokumentacji Oddział Ratunkowy, z podaniem daty, godziny i nazwiska osoby, która zgłoszenie przyjęła,

16. w razie przyjęcia do Szpitala pacjenta o nieznanych personaliach, należy o tym powiadomić komendę policji i fakt ten odnotować w dokumentacji oddziału,

17. w razie zgonu chorego w Oddziale Ratunkowym :

 • lekarz dyżurny po stwierdzeniu zgonu wypełnia obowiązującą dokumentację, uregulowaną odrębnymi przepisami,
 • personel oddziału zawiadamia rodzinę,
 • zwłoki należy oznakować i umieścić w pomieszczeniu do dekontaminacji na okres 2 godzin.

18. W razie zgonu chorego w karetce, w działaniach przedszpitalnych, zwłoki przejmuje Oddział Ratunkowy na w/w zasadach.

Oddział Ratunkowy udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W Oddziale dokonywana jest wstępna segregacja i kwalifikacja chorych, wykonywane są wszelkie czynności stabilizujące funkcje życiowe pacjenta a także ustalany jest kierunek dalszego postępowania diagnostycznego i leczniczego

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej z pododdziałem Klinicznym Chirurgii Naczyniowej

Personel
Ordynator
lek. Jerzy Rybczak  -
Zastępca Ordynatora 
lek Marek Szymkowicz -
Pielęgniarka oddziałowa
mgr Ewa Zarzecka -
Telefony
Sekretariat Oddziału 77 408 78 72
Lekarze  77 408 78 71
Pielęgniarki  77 408 78 74
   
   


Oddział dysponuje 44 łóżkami w salach 1, 2, i 4-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. 

Na salach znajdują się odbiorniki telewizji szpitalnej.

Oddział pełni całodobowy dyżur dla mieszkańców Powiatu Nyskiego oraz powiatów sąsiednich.

W oddziale hospitalizuje się pacjentów w trybie planowym i ostrodyżurowym.

Posiadamy pełną akredytację z zakresu chirurgii ogólnej - prawo specjalizowania  oraz prowadzenia stażów kierunkowych.

W oddziale wykonuje się pełny zakres zabiegów chirurgicznych, w tym m.in.:

 • operacje pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych sposobem laparoskopowym i   klasycznym
 • operacje w chorobach nowotworowych jelita grubego, 
 • operacje żołądka w powikłaniach choroby wrzodowej i w chorobach nowotworowych
 • operacje wyrostka robaczkowego
 • operacje w zakresie jelita cienkiego
 • zabiegi proktologiczne
 • operacje przepuklin brzusznych z użyciem materiałów syntetycznych
 • laparoskopia zwiadowcza
 • wytworzenie dostępów do dializy: przetoki naczyniowe, zakładanie cewników dializacyjnych do żył centralnych, operacyjne zakładanie cewników do dializ otrzewnowych
 • operacje tarczycy
 • zabiegi w ostrych niedokrwieniach kończyn (trombektomie, embolektomie)
 • operacje żylaków kończyn dolnych
 • zabiegi w urazach wielonarządowych

 

Oddział dysponuje pracownią endoskopową, w której wykonuje się procedury diagnostyczne i zabiegowe:

 • panendoskopia, kolonoskopia, rektoskopia,
 • pobieranie materiału do dalszej diagnostyki histopatologicznej
 • endoskopowe usuwanie polipów
 • usuwanie ciał obcych z przewodu pokarmowego
 • endoskopowe tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego (w tym krwawienia ostre, opaskowanie żylaków przełyku, zamykanie naczyń za pomocą klipsów hemostatycznych, sonda APC itp.)
 • ECPW – endoskopowa wsteczna cholangiopankreatografia wsteczna z usuwanie złogów i protezowaniem dróg żółciowych w chorobach nowotworowych
 • endoskopowe poszerzanie zwężeń w zakresie przewodu pokarmowego
 • PEG – przezskórna endoskopowa gastrostomia
 • endoskopia śródoperacyjna

 Pracownia pełni 24-godzinny dyżur dla endoskopowego tamowania krwawień z GOPP.

 

ZADANIA  ODDZIAŁU KLINICZNEGO CHIRURGII OGÓLNEJ Z PODODDZIAŁEM KLINICZNYM CHIRURGII NACZYNIOWEJ

Do zadań Oddziału w szczególności należy:

 1. Prowadzenie niezbędnej diagnostyki.

 2. Wykonywanie operacji w zakresie chirurgii ogólnej.

 3. Wykonywanie  diagnostyki  i  leczenie  operacyjne  i zachowawcze schorzeń przewodu pokarmowego

 4. Wykonywanie przetok tętniczo-żylnych dla potrzeb Stacji Dializ.

 5. Współpraca z poradnią  chirurgii ogólnej, endokrynologiczną, gastroenterologiczną.

 6. Udział w kompleksowym leczeniu chorych z urazami wielonarządowymi.

 7. Udzielanie  konsultacji  chirurgicznych  chorym  przebywającym  w  innych  oddziałach szpitala.

 8. Prowadzenie żywienia klinicznego chorych w oddziale.

 9. Planowanie  przyjęć  i  przygotowanie  do  zabiegu  operacyjnego  we  współpracy  z poradnią chirurgii   ogólnej.

10. Konsultowanie chorych po hospitalizacji w oddziale.

11. Szkolenie personelu medycznego.

12. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Personel
Lekarz Kierujący Oddziałem 
dr n. med. Dariusz Kowalczyk  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem 
lek. Edmund Lupa -
Położna Oddziałowa: 
mgr Beata Sajboth   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefony
lek. kierujący oddziałem 77 408 78 80
dyżurka lekarska  77 408 78 81
dyżurka położnych  77 408 78 82
sala porodowa  77 408 78 85
   

Oddział pełni całodobowy ostry dyżur, zabezpieczając opiekę dla mieszkańców i wszystkich przebywających na naszym terenie.

Dysponuje 15 łóżkami w salach 2 i 3 osobowych z samodzielnym węzłem sanitarnym i TV w oddziale ginekologicznym oraz 15 łóżkami w oddziale Położniczym ,z samodzielnym  węzłem sanitarnym i TV . W oddziale odbywa się rocznie ok 800 porodów, posiadamy trzy indywidualne stanowiska porodowe z możliwością odbycia porodów rodzinnych.
Doświadczona i wyspecjalizowana kadra o wysokich kwalifikacjach umożliwia wykonywanie szerokiego wachlarza zabiegów położnictwa i ginekologii.

Oddział świadczy pełen zakres usług medycznych w tym:

 • Kompleksowa opieka nad pacjentką ciężarną
 • Diagnostyka patologii narządu rodnego
 • Odbycie porodu w tym porodu rodzinnego z możliwością otrzymania bezpłatnego znieczulenia zewnątrzoponowego po wcześniejszej kwalifikacji anestezjologicznej.
 • Oddział położniczy posiada II stopień referencyjności  wraz z oddziałem neonatologicznym zabezpieczając porody z zakresu ciąży wysokiego ryzyka.

Operacje ginekologiczne metodą laparoskopową lub klasyczną: wycięcie macicy,  wycięcie trzonu macicy, wycięcie guzów przydatków, wyłuszczenie mięśniaków, usunięcie  ciąży pozamacicznej

Laparoskopowa diagnostyka niepłodności

Histeroskopia 

Operacje naprawcze obniżenia narządu rodnego 

Operacje z zakresu onkologii ginekologicznej: operacje nowotworów szyjki macicy, trzonu macicy i jajników. 

Cesarskie cięcie.

Przy oddziale funkcjonuje Szkoła Rodzenia ( zajęcia bezpłatne)

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji w zakresie Położnictwa i Ginekologii  oraz prowadzenia staży kierunkowych w zakresie Położnictwa i Ginekologii


ZADANIA  ODDZIAŁU  GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO

I.   Struktura organizacyjna:

1. Oddział Ginekologiczny,

2. Oddział Położniczy,

3. Pododdział Patologii Ciąży

4. Trakt porodowy,

5. Sala cięć.

II.  Do    zadań  Oddziału  w szczególności należy:

1. W zakresie ginekologii operacyjnej:
pełny zakres leczenia operacyjnego schorzeń nienowotworowych i nowotworowych narządu rodnego (z/z II poziomu referencyjnego).

2. W zakresie endoskopii ginekologicznej:
szerokie  zastosowanie  techniki  laparoskopowych  i  histeroskopowych  w  diagnostyce  i leczeniu operacyjnym schorzeń ginekologicznych (w tym niepłodności pierwotnej i wtórnej).

3. W zakresie położnictwa „rooming in”:

 • intensywny nadzór nad ciężarnymi z ciążą wysokiego ryzyka ( z/z II poziomu referencyjnego)
 • prowadzenie  porodu  fizjologicznego  i  patologicznego  oraz  wykonanie  zabiegów związanych z patologią połogu (wycięcie macicy, szycie rozległych ran krocza),
 • sprawowanie opieki nad noworodkiem w systemie „rooming in”,
 • promocja karmienia piersią,
 • leczenie  powikłań  okresu  połogu  w  tym  leczenie  najcięższych  powikłań  z  innych szpitali I poziomu referencyjnego.

4. W zakresie patologii ciąży:

 • leczenie porodu przedwczesnego  (szczególnie w okresie 25 -32 tyg. ciąży),
 • diagnostyka, leczenie   i   monitorowanie   towarzyszących  ciąży chorób: nerek, serca  i układu krążenia, cukrzycy, hematologicznych, centralnego układu nerwowego, układu naczyniowego, konfliktu serologicznego.

5. Edukacja pacjentek.

6. Szkolenie personelu medycznego.

7. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

Oddział Urologiczny

Personel
Lekarz Kierujący Oddziałem 
 dr n.med. Jan Myrta -
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem 
  -
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Dorota Przewrocka  -
   
   
   
Telefony
lek. kierujący oddziałem 77 408 79 50
dyżurka pielęgniarska 77 408 76 13
sekretariat  77 408 79 52
lekarze 77 408 79 59


W Oddziale Urologicznym zatrudnionych jest czterech lekarzy specjalistów urologów.

W Oddziale wykonuje się zabiegi specjalistyczne takie jak:

 • Elektroresekcja gruczolaka stercza,
 • Resekcja przezcewkowa guzów pęcherza,
 • Zabiegi URSL – kruszenie kamieni w moczowodzie,
 • Kruszenie kamieni pęcherzowych,
 • Nefrotomie punkcyjne
 • Nefrektomie  nowotworowe i inne 
 • Otwarte zabiegi gruczolaka stercza
 • Inne zabiegi operacyjne i diagnostyczne – urodynamika

Oddział wykonuje pełną diagnostykę specjalistyczną:

 • Usg nerek, pęcherza mi stercza,
 • TK układu moczowego
 • Urografia
 • cystoskopia

 

ZADANIA  ODDZIAŁU  UROLOGICZNEGO

Do  zadań  Oddziału w  szczególności należy:

 1. Leczenie zachowawcze i operacyjne schorzeń układu moczowego.

 2. Wykonywanie elektroresekcji gruczolaka stercza,

 3. Wykonywanie resekcji przezcewkowej guzów pęcherza,

 4. Wykonywanie zabiegów URSL – kruszenie kamieni w moczowodzie,

 5. Wykonywanie zabiegów kruszenia kamieni pęcherzowych,

 6. Wykonywanie nefrotomii punkcyjnych,

 7. Wykonywanie nefrektomii  nowotworowych i innych,

 8. Wykonywanie otwartych zabiegów gruczolaka stercza,

 9. Wykonywanie innych zabiegów operacyjnych i diagnostycznych – urodynamika.

10. Oddział wykonuje pełną diagnostykę specjalistyczną:

 • usg nerek, pęcherza mi stercza,
 • TK układu moczowego,
 • urografia,
 • cystoskopia.

11.Konsultowanie chorych po hospitalizacji w oddziale,

12. Szkolenie personelu medycznego,

13. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

Oddział Okulistyczny

Personel
Ordynator
lek. Mariusz Rączy -
Zastępca Ordynatora 
lek. Karolina Nowakowska -
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Alina Mazur  -
Telefony
Ordynator 77 408 79 00
Dyżurka lekarska 77 408 79 01
Dyżurka pielęgniarska 77 408 79 02Oddział Okulistyczny Szpitala w Nysie jest oddziałem o profilu zabiegowym.

W Oddziale prowadzone jest: 

 • leczenie operacyjne zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem sztucznej soczewki zwijalnej,
 • leczenie jaskry, w tym implanty drenujące,
 • leczenie operacyjne zeza u dzieci i dorosłych,
 • leczenie urazów oka,
 • leczenie schorzeń siatkówki – odwarstwienie siatkówki, retinopatia cukrzycowa i inne, oddział jako jedyny w województwie opolskim wykonuje pars plana vitrectomie,
 • leczenie zwyrodnienia plamki związane z wiekiem,
 • leczenie zachowawcze skomplikowanych schorzeń oczu wymagających hospitalizacji.

 

ZADANIA  ODDZIAŁU  OKULISTYCZNEGO

Do zadań Oddziału  w szczególności należy:

1. Leczenie operacyjne:

 • planowe operacje zaćmy,
 • operacje przeciw jaskrowe,
 • operacje odwarstwienia siatkówki,
 • zaopatrzenie chirurgiczne ran pourazowych,
 • usuwanie  ciał  obcych  wewnątrzgałkowych 
 • drobne  zabiegi  operacyjne  aparatu  ochronnego  i  gałki  ocznej

2. Leczenie zachowawcze.

 • Wykonywanie badań diagnostycznych.
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej.
 • Szkolenie personelu medycznego.
 • Konsultowanie chorych po hospitalizacji w oddziale.
 • Szkolenie personelu medycznego.
 • Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Personel
Lekarz Kierujący Oddziałem 
lek. Robert Szyller -
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem 
lek. Tadeusz Sarzyński -
Pielęgniarka Oddziałowa: 
Dorota Antosz   -
Telefony
Oddział Zakaźny - Covidowy przy ul. M.C. Skłodowskiej
Parter
Dyżurka pielęgniarska 77 40 879 97
Pielęgniarka Oddziałowa 77 40 876 32
Lekarze 77 40 876 33
1 Piętro
Dyżurka pielęgniarska 77 40 879 56
Lekarze 77 40 879 55
Oddział Zakaźny- Covidowy przy ul. Boh. Warszawy 34
Dyżurka pielęgniarska 77 40 879 56
Lekarze 77 40 879 60
Sekretariat 77 40 879 90


Zakres usług zdrowotnych świadczonych w Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym:

 • Choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego (zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych i mózgu: bakteryjne, wirusowe, inne...).
 • Posocznice.
 • Gorączka niejasnego pochodzenia.
 • Ostre biegunki infekcyjne.
 • Wirusowe zapalenia wątroby.
 • Choroby przewodu pokarmowego: wątroby, dróg żółciowych, żołądka, dwunastnicy, jelit (z wykonaniem badań endoskopowych: gastroskopia, kolonoskopia).
 • Zapalenia płuc.
 • Inne choroby zakaźne.

Oddział korzysta z pracowni USG, wyposażonej w nowoczesną aparaturę, dającą możliwość diagnostyki ultrasonograficznej, zwłaszcza w zakresie jamy brzusznej.

W placówce znajduje się również Pracownia Mikrobiologiczna, oferująca szeroki zakres badań mikrobiologicznych, m.in. badania bakteriologiczne materiału biologicznego z identyfikacją i antybiogramem, badania bakteriologiczne krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego, moczu, kału z identyfikacją i antybiogramem.  

W Oddziale wykonywane są następujące badania diagnostyczne:

 • badania laboratoryjne wykonywane w pełnoprofilowym laboratorium analityczny
 • badania mikrobiologiczne wykonywane w Pracowni Mikrobiologii
 • badania radiologiczne, TK, MRI, endoskopowe wykonywane w Pracowni Diagnostyki Obrazowej
 • badania EKG wykonywane na miejscu
 • badania biomolekularne wykonywane poza jednostką
 • W Oddziale wykonywana jest diagnostyka neuroinfekcji – badanie płynu mózgowo-rdzeniowego (wykonywanie punkcji lędźwiowej), paracenteza jamy brzusznej.

ZADANIA  ODDZIAŁU  OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEGO

Do  zadań  Oddziału w  szczególności należy:

1. Diagnostyka i leczenie chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego (zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych i mózgu: bakteryjne, wirusowe, inne).

2. Diagnostyka i leczenie posocznic.

3. Diagnostyka i leczenie gorączki niejasnego pochodzenia.

4. Diagnostyka i leczenie ostrych biegunek infekcyjnych.

5. Diagnostyka i leczenie wirusowego zapalenia wątroby.

6. Diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego: wątroby, dróg żółciowych, żołądka, dwunastnicy, jelit (z wykonaniem badań endoskopowych: gastroskopia, kolonoskopia).

7. Diagnostyka i leczenie zapalenia płuc.

8. Diagnostyka i leczenie innych chorób zakaźnych.

9. Wykonywanie  diagnostyki neuroinfekcji – badanie płynu mózgowo-rdzeniowego (wykonywanie punkcji lędźwiowej), paracenteza jamy brzusznej.

10. Zlecanie badań:

 • usg,
 • mikrobiologicznych, m.in. badania bakteriologiczne materiału biologicznego z identyfikacją i antybiogramem, badania bakteriologiczne krwi, płynu mózgowo-rdzeniowego, moczu, kału z identyfikacją i antybiogramem, 
 • laboratoryjnych,
 • radiologicznych, TK, MRI, endoskopowych,
 • badań  biomolekularnych (wykonywane poza jednostką).

11. Konsultowanie chorych po hospitalizacji w oddziale.

12. Szkolenie personelu medycznego.

13. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

Oddział Neonatologii z Pododdziałem Patologii Noworodka

Personel
Ordynator
lek. Ryszard Margol  -
Zastępca Ordynatora 
lek. Czesław Błaszczyszyn -
Pielęgniarka Oddziałowa: 
mgr Małgorzata Zatylna  -
Telefony
Ordynator 77 408 79 78
Dyżurka pielęgniarska  77 408 78 89


Oddział spełnia wymogi dla II stopnia opieki nad noworodkami w ramach trójstopniowej opieki perinatologicznej. W naszym Szpitalu rodzi się ok. 800 noworodków rocznie, w tym noworodki z porodów fizjologicznych i wiele przypadków patologii okresu noworodkowego i wcześniaków. Zapewniamy fachową opiekę specjalistów neonatologów i pielęgniarek od chwili urodzenia do dnia wypisu noworodka z Oddziału. Istnieje możliwość przyjęcia do dziecka do Pododdziału Patologii Noworodka w razie konieczności hospitalizacji.Po porodzie noworodki przebywają z matkami w systemie „rooming in”.

Świadczenia wykonywane w Oddziale:

 • Resuscytacja w stanach zagrożenia życia,
 • Monitorowanie czynności życiowych,
 • Opieka nad noworodkiem i wcześniakiem z porodu fizjologicznego,
 • Intensywna terapia oddechowa,
 • Leczenie zakażeń okresu noworodkowego,
 • Leczenie żółtaczek okresu noworodkowego
 • Testy przesiewowe i szczepienia ochronne,
 • Badania grzesiowe słuchu,
 • Hospitalizacja noworodków wymagających leczenia,

Oddział wyposażony jest w nowoczesny w sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny:

 • Respirator,
 • Aparaty do wspomagania oddechu (Infant Flow, CPAP),
 • Inkubatory,
 • Kardiomonitor,
 • Pulsoksymetry,
 • Pompy infuzyjne,
 • Lampy do fototerapii,
 • Aparat HemoCue / do oznaczania poziomu glukozy we krwi/. 

Noworodki mają zapewnioną możliwość wykonania badań diagnostycznych m.in. USG głowy i brzucha, RTG, gazometrii, a także konsultacji specjalistów z zakresu laryngologii, okulistyki i ortopedii.

Odwiedziny w Oddziale:

Odwiedziny pacjentów odbywają się w ustalonych godzinach od 14.00 – 17.00.
Pacjenta mogą równocześnie odwiedzać dwie osoby. Na oddział szpitalny nie można wprowadzać dzieci poniżej 10 r.ż. Nie zezwala się również na odwiedziny osobom z infekcjami. 


ZADANIA  ODDZIAŁU  NEONATOLOGII Z PODODDZIAŁEM PATOLOGII NOWORODKA

I. Zadaniem Oddziału jest przewidywanie, wczesne rozpoznawanie zagrożenia zdrowia noworodka, prawidłowa diagnostyka i leczenie od pierwszych minut życia.

II. Oddział posiada  II stopień referencyjności

III. Do zadań Oddziału w szczególności należy:

1. Resuscytacja w stanach zagrożenia życia,

2. Monitorowanie czynności życiowych,

3. Opieka nad noworodkiem i wcześniakiem z porodu fizjologicznego,

4. Intensywna terapia oddechowa,

5. Leczenie zakażeń okresu noworodkowego,

6. Leczenie żółtaczek okresu noworodkowego

7. Testy przesiewowe i szczepienia ochronne,

8. Badania przesiowe słuchu,

9. Hospitalizacja noworodków wymagających leczenia

10. Prowadzenie dokumentacji medycznej noworodka.

11. Promocja zdrowia, w tym karmienia piersią.

12. Szkolenie personelu medycznego

13. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Personel
Ordynator
lek. Maciej Owczarek  -
Zastępca Ordynatora 
lek. Joanna Artiuchow- Merchut -
Pielęgniarka Oddziałowa: 
Ewa Ślusarek   -
Telefony
Ordynator 77 408 79 60
Dyżurka lekarska  77 408 79 61
Dyżurka pielęgniarska  77 408 79 62


Oddział Neurologiczny z Poddziałem Udarowym w Nysie świadczy usługi w zakresie diagnostyki i leczenia chorób oraz profilaktyki:

 • chorób naczyniowych w ramach programu POLKARD w tym dożylnego leczenia trombolitycznego,
 • chorób pozapiramidowych, między innymi - Choroby Parkinsona,
 • chorób neurozwyrodnieniowych i otępięnnych, między innymi- Choroby Alzheimera, 
 • chorób demielinizacyjnych między innymi- Stwardnienia Rozsianego, w programie leczenia immunomodulującego SM, 
 • guzów układu nerwowego,
 • padaczki i utrat przytomności,
 • bólów i zawrotów głowy,
 • padaczki i utrat przytomności,
 • chorób obwodowego układu nerwowe i złącza nerwowo- mięśniowego, 
 • zespołów bólowych kręgosłupa oraz chorób rdzenia kręgowego,

 W ramach diagnostyki wykonujemy badania:

 • RTG,
 • Tomografii Komputerowej,
 • Rezonansu Magnetycznego,
 • USG doppler naczyń dogłowowych,
 • EEG,
 • EMG,
 • Ekg i Ekg Holter,
 • Nakłucie lędźwiowe,
 • Badania morfologiczne, biochemiczne i immunochemiczne krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego. 

 

ZADANIA  ODDZIAŁU  NEUROLOGICZNEGO Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM

Do zadań Oddziału  w szczególności należy 

I. diagnostyka i leczenia chorób oraz profilaktyka:

1. chorób naczyniowych w ramach programu POLKARD w tym dożylnego leczenia trombolitycznego,

2. chorób pozapiramidowych, między innymi - Choroby Parkinsona,

3. chorób neurozwyrodnieniowych i otępięnnych, między innymi- Choroby Alzheimera, 

4. chorób demielinizacyjnych między innymi- Stwardnienia Rozsianego, w programie leczenia immunomodulującego SM, 

5.  guzów układu nerwowego,

6. padaczki i utrat przytomności,

7. bólów i zawrotów głowy,

8. padaczki i utrat przytomności,

9. chorób obwodowego układu nerwowe i złącza nerwowo- mięśniowego, 

10. zespołów bólowych kręgosłupa oraz chorób rdzenia kręgowego.

11. W ramach diagnostyki wykonujemy badania:

 • rtg,
 • tomografii komputerowej,
 • rezonansu magnetycznego,
 • usg doppler naczyń dogłowowych,
 • eeg,
 • emg,
 • ekg i ekg Holter,
 • nakłucie lędźwiowe.

12.Konsultowanie chorych po hospitalizacji w oddziale.

13. Szkolenie personelu medycznego.

14. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

Oddział Laryngologiczny

Personel
Lekarz Kierujący Oddziałem 
lek. Anna Łuczyńska-Sopel -
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem 
 lek. Mateusz Mizgalski  -
Oddziałowa: 
mgr Monika Wójtowicz -
Telefony
Lek. kierujący oddziałem 77 408 79 25
Dyżurka lekarska  77 408 79 26
Dyżurka pielęgniarska 77 408 79 27


Oddział Laryngologiczny jest Oddziałem przyjaznym pacjentowi. Pacjent jest operowany w dogodnym dla siebie terminie, na drugi dzień po przyjęciu do Szpitala. Kwalifikacje do leczenia w Oddziale odbywają się w przyszpitalnej Poradni Laryngologicznej, gdzie ustalamy dogodny termin leczenia. Wszelka diagnostyka i kwalifikacja do zabiegu odbywa się w dniu przyjęcia do Szpitala. Operacje prowadzone są technikami endoskopowymi przez doświadczonych specjalistów otolaryngologów. Znieczulenie do zabiegu (miejscowe i ogólne) przeprowadzają doświadczeni anestezjolodzy przy użyciu nowoczesnego sprzętu . Szczególną opieką otaczamy dzieci i ich rodziców umożliwiając im pobyt ze swoimi pociechami. Znakomita organizacja, bardzo dobrze wykształcona, troskliwa i miła opieka pielęgniarska, fachowy i kompetentny zespół specjalistów laryngologów, pozwalają na spokojne i bezpieczne wykonanie poważnych operacji laryngologicznych. Pacjenci przebywają w komfortowych pokojach z węzłami sanitarnymi.

Informujemy,że na Oddziale Laryngologicznym istnieje możliwość wykonywania badania polisomnografii u pacjentów z chrapaniem i podejrzeniem zespołu bezdechu sennego. Pacjenci są rejestrowani na bieżąco pod nr tel. 774087925.

Ustalanie terminów przyjęcia planowego do Oddziału Laryngologicznego odbywa się w środy i czwartki w godz. 11:00 -13:00. Do ustalania terminów należy zgłosić się osobiście ze skierowaniem.

Wykonywane operacje:

 • Usunięcie migdałka gardłowego i podniebiennych,
 • Drenaż uszu,
 • Plastyka skrzywionej przegrody nosa,
 • Usunięcie polipów nosa, operacje zatok obocznych nosa,
 • Operacje plastyczne podniebienia i języczka przy chrapaniu,
 • Operacje ślinianek i języka,
 • Operacje torbieli i guzów szyi,
 • Podcięcie wędzidełek,
 • Usuwanie polipów krtani w zestawie endoskopowym,
 • Operacje węzłów chłonnych,
 • Pobieranie wycinków do badania histopatologicznego.

Leczymy zachowawczo i diagnozujemy:

 • Szumy uszne,
 • Zawroty głowy,
 • Nagłe głuchoty,
 • Urazy akustyczne,
 • Zapalenie uszu i zatok,
 • Bezdech senny i chrapanie, 
 • Endoskopia górnych dróg oddechowych.

 

ZADANIA  ODDZIAŁU  LARYNGOLOGICZNEGO

I.  Do  zadań  Oddział  należy:

1. Diagnostyka i leczenie zachowawcze:

 • diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób uszu, gardła, krtani, nosa, zatok obocznych nosa, chorób tchawicy, krtani i przełyku, audiometria obiektywna, otoemisja
 • diagnostyka audiologiczna: różnicowanie niedosłuchów, badania progowe  i nadprogowe, audiometria impedancyjna,
 • diagnostyka zawrotów głowy – próby błędnikowe, 
 • diagnostyka nowotworów krtani, gardła, nosa, nosogardła i jamy ustnej,
 • diagnostyka nowotworów głowy i szyi,
 • profilaktyka raka krtani,
 • diagnostyka bezdechu sennego i chrapania,
 • endoskopia górnych dróg oddechowych

2. Leczenie operacyjne: 

 • operacje w zakresie ucha zewnętrznego i środkowego, drenaż uszu,
 • usuwanie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego,
 • operacji ślinianek podżuchwowych, podjęzykowych i przyusznych,
 • operacje rekonstrukcji przegrody nosa,
 • usuwanie polipów nosa, nosogardła, ucha,
 • operacje zatok obocznych nosa,
 • operacyjne zaopatrywanie urazów kości nosa i zatok  obocznych nosa,
 • FESS - endoskopowe operacje zatok obocznych nosa
 • endoskopowe operacje przegrody nosa
 • mikrochirurgia  krtani  (usuwanie  polipów,  zmian  przerostowych,  obrzęków  Reinckego, pobieranie wycinków do badania histopatologicznego),
 • tracheotomia, ezofagoskopia,
 • usuwanie ciał obcych z gardła, krtani, przełyku, nosa, ucha,
 • zaopatrywanie krwotoków z nosa i nosogardła.

3. Udzielanie konsultacji laryngologicznych pacjentom innych oddziałów.

4. Szkolenie personelu medycznego.

5. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

6. Konsultowanie chorych po hospitalizacji w oddziale.

7. Szkolenie personelu medycznego.

8. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.


 

Szanowni Pacjenci.

1.      Przyjęcie do oddziału tylko ze skierowaniem z wyznaczonym terminem

2.      Wymagane jest potwierdzenie telefoniczne 3-5  dni przed planowanym przyjęciem na nr tel 77/4087927 w godzinach 15.00 do 21.00

3.      W razie niepotwierdzenia telefonicznego terminu przyjęcia, wyznaczony termin przepada.

4.      Przyjęcia do oddziału w dni powszednie o godzinie 10.00 na izbie przyjęć

5.      Przyjęcia  do oddziału w niedzielę o godzinie 12.00 w dyżurce pielęgniarskiej oddziału.

6.      Po wyznaczonych godzinach przyjęcia do oddziału nie będą realizowane

7.      Wymaganie dokumenty przy przyjęciu:

 • skierowanie do oddziału
 • dokument tożsamości (pesel)- dowód osobisty, paszport, karta UE
 • aktualne ubezpieczenie

8.      Dokumentacja medyczna (karty informacyjne leczenia szpitalnego, specjalistycznego, używane leki, badania rentgenowskie, tomograficzne, USG)

9.      Dla rodziców: - dziecko przy przyjęciu nie może mieć cech infekcji

 • dziecko nie musi być na czczo w dniu przyjęcia
 • z dzieckiem na oddziale może przebywać jeden opiekun- zgodę do zabiegu oraz ankietę anestezjologiczną wypełnia i podpisuje opiekun prawny w obecności lekarza.
 • nie zapewniamy osobnego łóżka dla opiekuna
 • nie zapewniamy posiłków szpitalnych dla opiekuna

10.  Pacjenci do zabiegów operacyjnych:

 • w razie leczenia kardiologicznego- zaświadczenie od kardiologa
 • w razie leczenia lekami przeciwkrzepliwymi (Ackard, Polocard, Sintrom, Acenokumarol, Warfin, Xarelto,Eliquis, Pradaxa) konieczność przestawienia  pacjenta na leki które  nie wydłużają czasu krzepnięcia - pod kontrolą lekarza POZ np: Fraxiparin, Clexane)
 • w przypadku chorób przewlekłych przynoszą ze sobą pobierane leki.

11.  Pacjenci do operacji FESS zgłaszają się na 2 tygodnie przed operacją w Por Konsultacyjnej w  środę lub czwartek o godz 11.30 z całościa dokumentacji, używanymi lekami i tomografią komp zatok.

12.  Pacjenci do badania bezdechu sennego i chrapania:

 • przyjęcie do oddziału na izbie przyjęć o godz 12.00
 • pacjent przynosi 2 baterie AA- alkaliczne (paluszki)
 • do badania pacjent śpi w koszulce bawełnianej - T – shirt

Oddział Chorób Wewnętrznych A

Oddział Internistyczno-Kariologiczny A

Personel
p.o. Ordynatora
lek. Renata Chyła  -
Zastępca Ordynatora 
lek. Izabela Owczarek -
Pielęgniarka Oddziałowa: 
mgr Anna Jaworska -
Telefony
Ordynator 77 408 78 90
Dyżurka lekarska  77 408 78 92
Dyżurka pielęgniarska 77 408 78 93
Sekretariat 77 408 78 91


W Oddziale Chorób Wewnętrznych A  wykonywane są:

 • Echokardiografia
 • Próby wysiłkowe
 • 24 godziny zapis EKG metodą Holtera 24 godzinny zapis RR
 • Badanie EKG
 • Zakładanie worka drenażu worka osierdziowego
 • Wprowadzenie elektrody  wewnątrzsercowej do stymulacji zewnętrznej
 • Testy pochylniowe
 • Kardiowersja elektryczna
 • Defibrylacja 
 • Zakładanie wkłucia do żyły centralnej
 • Intubacja dotchawicza
 • Rektoskopia
 • Kolonoskopia
 • Gastroskopia
 • Biopsja cienkoigłowa wątroby, trzustki, tarczycy
 • USG jamy brzusznej, tarczycy
 • Płukanie żołądka
 • Nakłucie jamy opłucnowej, jamy brzusznej

 

ZADANIA  ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH A

Do  zadań  Oddziału w  szczególności należy:

1. Wykonywanie  procedur medycznych:

 • Echokardiografia
 • Próby wysiłkowe
 • 24 godziny zapis EKG metodą Holtera 24 godzinny zapis RR
 • Badanie EKG
 • Nakłucie worka  worka osierdziowego z ewakuacją płynu.
 • Wprowadzenie elektrody  wewnątrzsercowej do stymulacji zewnętrznej
 • Testy pochylniowe
 • Kardiowersja elektryczna
 • Defibrylacja 
 • Zakładanie wkłucia do żyły centralnej
 • Intubacja dotchawicza
 • Rektoskopia
 • Kolonoskopia
 • Gastroskopia
 • Biopsja cienkoigłowa wątroby, trzustki, tarczycy
 • USG jamy brzusznej, przestrzeni pozaotrzewnej, układu moczowego, tarczycy, narządów powierzchownych
 • Płukanie żołądka
 • Nakłucie jamy opłucnowej z ewakuacją płynu
 • Nakłucie jamy otrzewnej z ewakuacją płynu

2. Diagnostyka i leczenie pacjentów ze schorzeniami w zakresie chorób wewnętrznych

3. Diagnostyka i leczenie pacjentów ze schorzeniami ukladu krążenia

4. Monitorowanie i leczenie chorych z niestabilną chorobą wieńcową i niewydolnością krążeniowo-oddechową

5. Monitorowanie i leczenie chorych hospitalizowanych z powodu ostrych zespołów wieńcowych w okresie po  zabiegu (zabiegi na naczyniach wieńcowych)

6. Monitorowanie i leczenie chorych z groźnymi dla życia zaburzeniami rytmu serca

7. Konsultowanie pacjentów we wszystkich oddziałach szpitalnych

8. Szkolenie personelu medycznego Oddziału i innych oddziałów.

9. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

Oddział Chorób Wewnętrznych B

Personel
Ordynator
lek. Małgorzata Szyller  -
Zastępca Ordynatora
lek. Renata Krach -
Pielęgniarka Oddziałowa: 
Danuta Słowińska   -
Telefony
Ordynator 77 408 79 09
Dyżurka lekarska  77 408 79 89
Dyżurka pielęgniarek  77 408 79 58
Sekretariat  77 408 79 08


Oddział Chorób Wewnętrznych B w Nysie pracuje w trybie ostrodyżurowym.

Oddział zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób wewnętrznych. W celu dokładnej i wykonanej w optymalnym czasie diagnostyki wykorzystujemy najnowocześniejszą aparaturę medyczną, w którą jest wyposażony Szpital. Korzystamy z nowoczesnego aparatu rtg wykonującego badania w technice cyfrowej, aparatu usg z wykorzystaniem techniki kolorowego Dopplera. Wykonujemy kompleksowe badania laboratoryjne. 

W  naszym Oddziale pacjenci korzystają z wygodnych 2 i 3 osobowych sal chorych. We wszystkich salach znajdują się osobne łazienki z toaletą i kabinami prysznicowymi.

Opieką nad pacjentami zajmuje się  doświadczony zespół lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych.

Oddział ściśle współpracuje z Oddziałem Kardiologicznym Polsko Amerykańskiej Kliniki Serca w Nysie oraz WCM w Opolu. Korzystamy z wiedzy i doświadczenia lekarzy konsultantów : chirurga, ginekologa, neurologa, okulisty, laryngologa, ortopedy i psychiatry.

W połączeniu z Oddziałem funkcjonują Pracownie:

 • Tomograf Komputerowy
 • Rezonans Magnetyczny
 • Oddział Szybkiej Diagnostyki

 

ZADANIA  ODDZIAŁU  CHORÓB WEWNĘTRZNYCH B

Do  zadań  Oddziału w  szczególności należy:

1. Diagnostyka  leczenie chorób wewnętrznych. W celu dokładnej i wykonanej w optymalnym czasie diagnostyki wykorzystuje  najnowocześniejszą aparaturę medyczną, w którą jest wyposażony Szpital. Korzysta z nowoczesnego aparatu rtg wykonującego badania w technice cyfrowej, aparatu usg z wykorzystaniem techniki kolorowego Dopplera.

2.  Kompleksowa diagnostyka laboratoryjna

3.  współpracuje z Oddziałem Kardiologicznym Polsko Amerykańskiej Kliniki Serca w Nysie oraz WCM w Opolu. Korzystamy z wiedzy i doświadczenia lekarzy konsultantów : chirurga, ginekologa, neurologa, okulisty, laryngologa, ortopedy i psychiatry.

4. Konsultowanie chorych po hospitalizacji w oddziale.

5. Szkolenie personelu medycznego.

6. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

Oddział Dziecięcy

Personel
Lekarz Kierujący Oddziałem 
lek. Małgorzata Wagner  -
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem 
lek. Irena Rybczak -
Pielęgniarka Oddziałowa: 
Joanna Wojtyna   -
Telefony
Lek. kierujący oddziałem 77 408 79 20
Dyżurka lekarska  77 408 79 21
Dyżurka pielęgniarska  77 408 79 22
Izba przyjęć dziecięca  77 408 79 23
Gabinet zabiegowy 77 408 79 24
   
E-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W oddziale pracuje 5 lekarzy specjalistów II*stopnia oraz 2 lekarzy rezydentów.

Oddział posiada 26 łóżek; podzielony jest na odcinek niemowlęcy, dzieci starszych i zakaźny. Większość sal chorych posiada łazienkę, na oddziale znajduje się również izolatka z pełnym węzłem sanitarnym.

W oddziale dziecięcym pełniony jest codzienny, całodobowy dyżur- przyjmowani są pacjenci od 2 miesiąca życia do 18 roku życia. 

W oddziale prowadzone jest leczenie i diagnostyka chorób:

 • układu oddechowego 
 • alergii pokarmowej i wziewnej
 • układu moczowego
 • układu pokarmowego
 • układu nerwowego
 • układu krążenia
 • układu krwiotwórczego
 • chorób endokrynologicznych
 • chorób laryngologicznych
 • chorób zakaźnych
 • zatruć

 Oddział wykonuje diagnostykę:

 • chorób przewodu pokarmowego: gastroskopia, pobieranie wycinków do badań histopatologicznych, USG jamy brzusznej, posiewy kałów, badania serologiczne, TK jamy brzusznej
 • chorób układu oddechowego: RTG klatki piersiowej, TK, spirometria
 • chorób alergicznych: testy uczuleniowe, poziom przeciwciał specyficznych, spirometria, pikflometria
 • chorób kardiologicznych: UKG, EKG, Holter Ekg, Holter RR
 • chorób neurologicznych: punkcja lędźwiowa, TK, MRI, dno oka
 • chorób układu moczowego: USG, posiewy moczu, cystografia, urografia, TK
 • diagnostyka chorób zakaźnych: badania serologiczne, posiewy: kału, moczu, płynu mózgowo- rdzeniowego, krwi 

Wsparciem dla Oddziału są inne oddziały szpitalne: laryngologia, chirurgia ogólna, ortopedia, okulistyka, kardiologia, ginekologia oraz Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakład Diagnostyki Obrazowej i Pracownia Bakteriologiczna.

W trakcie hospitalizacji dla dzieci w wieku szkolnym prowadzone są zajęcia lekcyjne przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. W godzinach popołudniowych dzieci mogą korzystać z biblioteki oddziałowej, zabaw i gier oraz telewizji.

Istnieje możliwość całodobowego przebywania jednego opiekuna z chorym dzieckiem. Matki karmiące piersią otrzymują bezpłatne łóżko w sali chorego dziecka.

ZADANIA  ODDZIAŁU  DZIECIĘCEGO Z PODODDZIAŁEM DZIENNYM

Oddział podzielony jest na odcinek niemowlęcy, dzieci starszych i zakaźny.

W oddziale dziecięcym pełniony jest codzienny, całodobowy dyżur- przyjmowani są pacjenci od 2 miesiąca życia do 18 roku życia.

Do  zadań  Oddziału    w  szczególności należy:

1. leczenie i diagnostyka chorób:

 • układu oddechowego 
 • alergii pokarmowej i wziewnej
 • układu moczowego
 • układu pokarmowego
 • układu nerwowego
 • układu krążenia
 • układu krwiotwórczego
 • chorób endokrynologicznych
 • chorób laryngologicznych
 • chorób zakaźnych
 • zatruć

2. Oddział wykonuje diagnostykę:

 • chorób przewodu pokarmowego: gastroskopia, pobieranie wycinków do badań histopatologicznych, USG jamy brzusznej, posiewy kałów, badania serologiczne, TK jamy brzusznej
 • chorób układu oddechowego: RTG klatki piersiowej, TK, spirometria
 • chorób alergicznych: testy uczuleniowe, poziom przeciwciał specyficznych, spirometria, pikflometria
 • chorób kardiologicznych: UKG, EKG, Holter Ekg, Holter RR
 • chorób neurologicznych: punkcja lędźwiowa, TK, MRI, dno oka
 • chorób układu moczowego: USG, posiewy moczu, cystografia, urografia, TK
 • diagnostyka chorób zakaźnych: badania serologiczne, posiewy: kału, moczu, płynu mózgowo- rdzeniowego, krwi.

3.  Konsultowanie chorych po hospitalizacji w oddziale.

4.  Szkolenie personelu medycznego.

5. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

W trakcie hospitalizacji dla dzieci w wieku szkolnym prowadzone są zajęcia lekcyjne przez wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. W godzinach popołudniowych dzieci mogą korzystać z biblioteki oddziałowej, zabaw i gier oraz telewizji.

Istnieje możliwość całodobowego przebywania jednego opiekuna z chorym dzieckiem. Matki karmiące piersią otrzymują bezpłatne łóżko w sali chorego dziecka.

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Personel
Kierownik Oddziału
lek. Zbigniew Czaja -
Zastępca Ordynatora
lek. Witold Kłosowski
lek. Robert Dębski -
Pielęgniarka Oddziałowa: 
Dorota Sordyl    -
Telefony
Lek. kierujący oddziałem 77 408 78 60
Dyżurka lekarska  77 408 78 61
Dyżurka pielęgniarska 77 408 78 62


Oddział pełni całodobowy ostry dyżur, zabezpieczając opiekę dla mieszkańców i wszystkich przebywających na naszym terenie.

Dysponuje 40 łóżkami w salach 2 i 4 osobowych z samodzielnym węzłem sanitarnym i TV.

Doświadczona i wyspecjalizowana kadra o wysokich kwalifikacjach umożliwia wykonywanie szerokiego wachlarza zabiegów  z zakresu chirurgii układu kostno – mięśniowego.

Oddział świadczy usługi w zakresie  ortopedii i traumatologii, m.in.:

 • Leczenie operacyjne i zachowawcze  urazów narządu ruchu
 • Leczenie powikłań pourazowych narządu ruchu
 • Leczenie  choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego i kolanowego
 • Leczenie korekcyjne nabytych zniekształceń kończyn
 • Leczenie usprawniające  w okresie  pooperacyjnym

W Oddziale wykonuje się pełen zakres operacji z zakresu traumatologii przy użyciu nowoczesnych metod zespoleń/stabilizacja  gwoździami ryglowanymi, DSB, DSK , płytkami  blokowanymi  i AO/, wykonujemy  endoprotezoplastyki  stawów biodrowych i kolanowych, wykonujemy artroskopię diagnostyczną stawu kolanowego  i rekonstrukcję więzadła krzyżowego przedniego, wykonujemy zabiegi korekcyjne w nabytych zniekształceniach kończyn.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji w zakresie ortopedii i traumatologii oraz prowadzenia staży kierunkowych w zakresie ortopedii i traumatologii.

ZADANIA  ODDZIAŁU  CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Do  zadań  Oddziału   w  szczególności należy:

1.  Leczenie  zachowawcze  i  operacyjne  chorych  z  urazowym  uszkodzeniem  narządu  ruchu,  w tym:

 • leczenie złamań kości długich kończyn górnych i dolnych, miednicy;
 • leczenie  złamań  kręgosłupa  we  wszystkich  jego  odcinkach  u  chorych  z  jednoczesnym uszkodzeniem rdzenia kręgowego i bez jego uszkodzenia;
 • leczenie uszkodzeń stawów – zachowawcze i operacyjne;
 • leczenie uszkodzeń mięśni, ścięgien, wiązadeł i nerwów;

 2. Kompleksowe  leczenie  obrażeń  wielonarządowych  i  wielomiejscowych  narządu  ruchu  – we  współpracy  z  anestezjologami,  chirurgami i  lekarzami  innych specjalności.

 3. Leczenia powikłań zrostu kostnego.

 4. Leczenie pourazowych i krwiopochodnych zapaleń kości.

 5. Leczenie  chorych  z  zakresu  reumoortopedii  –  synovectomie,  tenosynovectomie,  zabiegi korekcyjne rąk i stóp, artroplastyki.

 6. Leczenie chorych z pierwotnymi i przerzutowymi nowotworami kości.

 7. Endoprotezoplastyki  pierwotne  i  rewizyjne  stawów  biodrowych  bezcementowe, wcementowywane, poresekcyjne.

 8. Endoprotezoplastyki stawów kolanowych.

 9. Leczenie  rekonstrukcyjne  mięśni,  wiązadeł,         ścięgien  i  nerwów  wraz  z  zespołami uciskowymi – neuropatiami.

10. Leczenie z zakresu chirurgii plastycznej – rekonstrukcje, przeszczepy skóry.

11. Wykonywanie zabiegów artroskopowych.

12. Edukacja pacjentów.

13. Szkolenie personelu medycznego.

14. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Personel
Ordynator
lek. Rączy Barbara -
Zastępca Ordynatora 
lek. Małgorzata Łabuz-Margol -
Pielęgniarka Oddziałowa: 
mgr Agata Czermińska -
Telefony
Ordynator 77 408 79 40
Pielęgniarka oddziałowa  77 408 79 41
Konsola pielęgniarek  77 408 79 42
Pokój lekarzy 77 408 79 43


W Oddziale Intensywnej Terapii znajduje się 10 stanowisk intensywnej terapii, wyposażonych zgodnie z obowiązującymi standardami i znajdujących się w klimatyzowanych przestronnych pomieszczeniach. Oddział posiada dobrą komunikację ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, Blokiem Operacyjnym, Zakładem Diagnostyki Obrazowej i lądowiskiem dla helikopterów sanitarnych na dachu budynku Szpitala. Lokalizacja Oddziału pozwala na szybkie i bezkolizyjne przemieszczanie pacjentów w zależności od potrzeb i decyzji  diagnostyczno-operacyjnych.

Przyjmujemy i leczymy pacjentów z niewydolnością oddechową, krążeniowo-oddechową, wielonarządową, po urazach wielonarządowych w przebiegu zakażeń powikłanych wstrząsem septycznych nieprzytomnych, po zatrzymaniu krążenia, zatruciach, po rozległych zabiegach operacyjnych. W leczeniu naszych pacjentów wspomaga nas nowoczesna aparatura umożliwiająca prowadzenie wentylacji zastępczej, monitorowania inwazyjnego. Dializy nerek, wątroby czy nowoczesnych technik wspierających pracę serca . W procesie diagnostycznym wspiera nas Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownia Mikrobiologii, Zakład Diagnostyki Obrazowej oraz konsultanci z wszystkich oddziałów Szpitala. Rocznie przyjmujemy ok. 300-320 pacjentów. 

Zespół doświadczonych lekarzy i pielęgniarek gwarantuje usługi na najwyższym poziomie. Oddział nasz posiada IIo referencji.

Anestezjologia posiada siedem stanowisk anestezjologicznych, czyli miejsc w których znieczulamy pacjentów do zabiegów operacyjnych, w tym cztery w obrębie nowoczesnego bloku operacyjnego. kwalifikujemy i przygotowujemy pacjentów do zabiegów operacyjnych. Rodzaj znieczulenia dostosowujemy indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od jego stanu, rodzaju zabiegu, czy indywidualnego życzenia. Wykonujemy także znieczulenie pacjentów ambulatoryjnych w tzw. „małej chirurgii” i „chirurgii jednego dnia”.

Prowadzimy również terapię bólu pooperacyjnego u pacjentów po zabiegach operacyjnych. Szpitala posiada certyfikat „Szpital bez bólu”. Do terapii bólu wykorzystujemy różne techniki anestezjologiczne oraz środki farmakologiczne. W szpitalu funkcjonuje również poradnia zajmująca się zwalczaniem bólu przewlekłego  w trosce o najbardziej cierpiących pacjentów. 

ZADANIA  ODDZIAŁU  ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Do  zadań  Oddziału w  szczególności należy:

1. W zakresie anestezjologii:

 • kwalifikacja pacjentów szpitalnych do znieczulenia z oceną ryzyka okołooperacyjnego,
 • prowadzenie znieczuleń zgodnie z obowiązującym standardami, 
 • stała  gotowość  do  podjęcia  czynności  reanimacyjnych ,
 • utrzymanie w stałej sprawności sprzętu i aparatury medycznej,
 • prowadzenie dokumentacji obowiązującej w Szpitalu,
 • szkolenie personelu medycznego.

2. W zakresie intensywnej terapii:

 • przyjmowanie do oddziału pacjentów w stanie zagrożenia życia,
 • podtrzymywanie  i  stabilizacja  czynności  życiowych  przy  użyciu  stosownej  aparatury medycznej i leków,
 • prowadzenie wielospecjalistycznego postępowania diagnostycznego,
 • prowadzenie wielospecjalistycznego postępowania terapeutycznego,
 • prowadzenie dokumentacji medycznej obowiązującej w ZOZ,
 • szkolenie personelu medycznego.

Oddział posiada drugi stopień referencyjny.

Dzienny Oddział Psychiatryczny

Personel
Ordynator 
lek. Veronika Ipohorska-Lenkiewicz  -
Pielęgniarka Oddziałowa: 
Jolanta Bajor   -
Telefony
Ordynator 77 408 79 64
dyżurka lekarska  77 408 79 57


Kluczowe zadania Oddziału:

 • Diagnostyka,
 • Terapia,
 • Rehabilitacja osób z problemami psychicznymi.

Pobyt pacjentów trwa średnio 5-6 tygodni, wyłącznie w dni robocze.

Pacjenci pracujący otrzymują w czasie pobytu druk ZUS ZLA. 


ZADANIA DZIENNEGO ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO

Do zadań Oddziału w szczególności należy:

 • Leczenie wszelkiego rodzaje nerwic (lękowa, neurastenia, histeria, nerwica natręctw),
 • Leczenie depresje endogenne, reaktywne, dwubiegunowe,
 • Leczenie zespołów organicznych, encefalopatii,
 • Leczenie zaburzeń snu,
 • Leczenie zaburzeń osobowości,
 • Leczenie reakcji na ciężki stres,
 • Leczenie schizofrenii i psychoz urojeniowych.

Oddział nie przyjmuje osób:

 • poniżej 18.roku życia,
 • otępiałych i upośledzonych umysłowo,
 • uzależnionych od alkoholu i innych substancji,
 • agresywnych, pobudzonych (delirium, katatonia).
 • Oddział oferuje kompleksowe i wielokierunkowe leczenie:
 • farmakoterapia,
 • psychoterapia grupowa,
 • psychoterapia indywidualna,
 • społeczność terapeutyczna,
 • relaks,
 • muzykoterapia,
 • kinezyterapia.

Dzienny Oddział Psychiatryczny w Nysie przy ul.Ogrodowej 1 udziela specjalistycznych świadczeń zdrowotnych na najwyższym poziomie.
Na naszym Oddziale wyznajemy zasadę leczenia pacjenta w jego naturalnym środowisku, a grupa terapeutyczna odzwierciedla małą społeczność dzisiejszego świata. Tutaj psychoterapeuta jest towarzyszem twojej jedynej i wyjątkowej historii a cały personel oddziału buduje swobodną i otwartą komunikację pacjent-personel. Leczenia nie opiera się jedynie na farmakoterapii ale również na innych formach działań terapeutycznych jak psychoterapia grupowa, psychoterapia indywidualna, zebrania społeczności, wszelkiego rodzaju zajęcia relaksacyjne: muzykoterapie, trening autogenny, relaksacje progresywną. Oczywiście można rozwijąc u nas swoje umiejetności i talenty artystyczne na zajęciach z terapii zajęciowej. To tutaj większość z was nasi drodzy pacjenci odkrywa swoje ukryte zdolności tworząc "coś" z niczego.
Nie zapominamy również o psychoedukacji – to tu Ty i twoja rodzina uzyskacie informacje na temat swojej choroby oraz występujących objawów. Dla osób kochających zwierzęta zajęcia z psem terapeutycznym takie jak spotkanie z psem, terapia z psem czy edukacja w asyście psa. Dzięki wszechstronnym działaniom budujemy i umacniamy doświadczenia pacjenta, urozmaicone zajęcia i wiedza wykwalifikowanego personelu oraz pobyt w przyjaznych warunkach zapewnia poczucie bezpieczeństwa i daje satysfakcję nie tylko wam ale również całemu personelowi.
Wszelkie działania Oddziału służą poprawie jakości życia w chorobie i problemach a metody i formy leczenia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb.

Pobyt trwa od 6 do 12 tygodni, każdy pracujący pacjent w czasie pobytu otrzymuje druk ZUS ZLA.

W uzasadnionych przypadkach wykonujemy badania laboratoryjne.