1. Obowiązkiem pacjenta w czasie pobytu w Szpitalu jest:

 • przestrzeganie Karty praw i obowiązków pacjenta,
 • przestrzeganie rozkładu dnia podczas pobytu pacjenta na oddziale szpitalnym,
 • przestrzeganie Regulaminu organizacyjnego oraz innych regulaminów i zarządzeń wewnętrznych dotyczących organizacji pracy i porządku w oddziałach szpitalnych,
 • przestrzeganie zaleceń personelu medycznego związanych z procesem leczenia,
 • nie zakłócanie swoim zachowaniem spokoju innych pacjentów,
 • przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych,
 • szanowanie mienia szpitalnego,
 • przestrzeganie zasad korzystania z urządzeń i powierzonego pacjentowi sprzętu,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • przestrzeganie bezwzględnego zakazu wnoszenia na teren Szpiala i spożywania napojów alkoholowych,
 • przestrzegania bezwzględnego zakazu stosowania środków odurzających na terenie Zespołu,
 • przestrzegania zakazu palenia tytoniu,nie wychodzenie poza teren Szpitala, chyba, że jest to konieczne ze względów leczniczych.

2. Pacjent odpowiada za wszelkie szkody materialne powstałe z jego winy oraz rzeczy wartościowe, garderobę, pieniądze i dokumenty, które nie zostały przekazane do depozytu.

3. Pacjent jest współodpowiedzialny za zachowanie odwiedzających osób.

4. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni (magazyn ubrań) Szpital nie ponosi odpowiedzialności.