1.   W dniu ustalonego terminu przyjęcia do Szpitala w trybie planowym pacjent zgłasza się do danego oddziału w godzinach   7.25 – 12.00.
2.   Podczas przyjęcia do Szpitala pacjent obowiązany jest przedstawić:

  • skierowanie do Szpitala wraz z posiadaną dokumentacją medyczną i wynikami badań zleconych przez lekarza kierującego,
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość pacjenta,
  • kartę ubezpieczenia zdrowotnego lub inny aktualny dokument stanowiący dowód ubezpieczenia  zdrowotnego. W przepadku braku dokumentu należy poinformować pacjenta o konieczności  dostarczenia najpóźniej 7 dni od zakończenia  hospitalizacji. W przypadku niedostarczenia dokumentu pacjent zostanie obciążony kosztami leczenia. 

3.   Pacjent w szpitalu może  korzystać z własnej odzieży osobistej typu piżama, obuwie, wskazane jest również posiadanie przyborów higienicznych. 
4.   Odzież i obuwie zewnętrzne  pacjent powinien przekazać rodzinie lub do magazynu odzieży za pokwitowaniem.
5.   Posiadane  przedmioty wartościowe po odpowiednim udokumentowaniu pacjent może przekazać do zabezpieczenia w depozycie. Szpital nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty wartościowe pacjenta, jeżeli nie zostały oddane do depozytu.
6.   Na Oddziale pacjent zostaje zarejestrowany w Księdze Głównej, założona jest dokumentacja medyczna oraz identyfikator pacjenta.
7.   Pacjent informowany jest o prawach pacjenta, a następnie pracownik przyjmuje od pacjenta pisemną zgodę na hospitalizację.
8.   Pacjent  wskazuje  osoby  upoważnione  do  udostępniana  dokumentacji  medycznej  oraz wskazuje osoby upoważnione do informowania o jego stanie zdrowia, dane te potwierdza własnoręcznym podpisem. 
9.   W przypadku wyrażania woli przez pacjenta ustnie fakt ten dokumentowany jest w dokumentacji medycznej i potwierdzony pieczątką i podpisem lekarza.