Data 21.11.2017r.

Wydanie I

Dyrekcja ZOZ w Nysie podejmuje zobowiązanie do świadczenia usług medycznych w sposób przyjazny, profesjonalny i według najlepszych umiejętności dobrze przeszkolonego personelu.

Celem Szpitala jest dążenie do udzielania świadczeń medycznych na wysokim poziomie, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, standardami akredytacyjnymi, normami ISO 9001:2015, 14001:2015 i 22000 : 2005 i oczekiwaniami pacjentów, zapewniając im i osobom odwiedzającym, a także personelowi przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu i pracy.

Powyższy cel nadrzędny będzie realizowany, w szczególności poprzez:

• profesjonalną organizację pracy, która umożliwi właściwe zarządzanie Szpitalem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na każdym poziomie jego funkcjonowania,

• doskonalenie działań organizacyjnych i technicznych, w tym zapobieganie zanieczyszczeniom, dla poprawy oddziaływania na środowisko naturalne oraz środowisko pracy,

• optymalne korzystanie z zasobów energetycznych poprzez uświadamianie personelowi określonych celów i zadań proenergetycznych oraz promowanieenergooszczędnych rozwiązań dla celów ciągłego doskonalenia,

• zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,

• ochronę systemów przetwarzania informacji przed nieuprawnionym dostępem bądź zniszczeniem,

• zapewnienie bezpieczeństwa informacji poprzez zarządzanie ryzykiem, zmianami oraz ciągłością informacji,

• poprzez spełnienie zobowiązań dotyczących zgodności,

• podnoszenie kwalifikacji personelu, wspieranie wszelkich inicjatyw w zakresie poprawy jakości, bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ppoż.

• podnoszenie poziomu satysfakcji pacjentów i pracowników,

• przestrzeganie przez personel zasad etyki zawodowej i pracowniczej,

• rozwijanie odpowiedniej kultury i świadomości proekologicznej wśród pracowników i pacjentów Szpitala,

• uświadamianie i angażowanie personelu w działania na rzecz ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i informacji,

• ciągłe doskonalenie systemów zarządzania: jakością, środowiska, bezpieczeństwa żywności między innymi poprawy środowiskowych efektów działalności.

Dyrekcja deklaruje pełne zaangażowanie w utrzymanie i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w oparciu o system akredytacji szpitali oraz normy: ENISO 9001 (system zarządzania jakością), EN-ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego), EN ISO 22000 (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną żywności).

Wszyscy pracownicy Szpitala, każdy w zakresie swojego stanowiska pracy, odpowiedzialni są za realizację niniejszej Polityki oraz zobowiązani do wykazywania

inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.

D Y R E K T O R

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie

dr n.med. Norbert Krajczy