Programy UE - W REALIZACJI

                          
 

W ramach umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Opolskim Panem Sławomirem Kłosowskim a Zespołem Opieki Zdrowotnej w Nysie przyznano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa Oddziału Zakaźnego w związku z COVID-19

 

Całkowita wartość zadania: 6 000 000 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 5 278 000 zł

Wkład własny w kwocie 722 000 zł

Celem realizacji inwestycji jest poprawa sytuacji epidemiologicznej poprzez zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych. Rozbudowa Oddziału Zakaźnego zapewni większą dostępność i poprawi jakość specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem „Opolskie dla Rodziny” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi: 7 560 593,37 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 6 426 504,36 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej w kwocie 718 256,37 zł, co stanowi 9,5 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie 415 832,64 zł, co stanowi 5,5 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu bierze udział w działaniach:
MODUŁ 1 - Poprawa jakości opieki nad kobietą w ciąży, porodu i połogu
BLOK 1.1 - Wczesne wykrywanie wad rozwojowych - Nieinwazyjne badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 r.ż)
BLOK 1.3 - Poradnictwo specjalistyczne dla rodziców, w tym psychologiczne, dietetyczne, fizjoterapeutyczne
MODUŁ 2 - Ochrona zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego
BLOK 2.1 - Pogłębiona diagnostyka rozwoju (psychomotorycznych) dziecka (ocena wg. kamieni milowych, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka, skala Brazeltona, metoda Prechtla)
BLOK 2.2 - Wsparcie koordynowane (w każdym projekcie powstanie komórka zajmująca się koordynacją wsparcia)
BLOK 2.3 - Niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2
- Wsparcie z zakresu żywienia (multidyscyplinarny zespół ds. żywienia dzieci)
- Opieka psychologiczna dzieci i rodziców
- Mobilny instruktaż rehabilitacyjny w warunkach domowych
- Leczenie paliwizumabem

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie bierze udział w działaniach:
MODUŁ 1 - Poprawa jakości opieki nad kobietą w ciąży, porodu i połogu
BLOK 1.1 - Wczesne wykrywanie wad rozwojowych - Nieinwazyjne badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 roku życia

Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne bierze udział w działaniach:
MODUŁ 3 - Profilaktyka zakażeń pneumokokowych. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 840 050,52zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 564 042,93 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie  276 007,59zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.


Projekt zakłada doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT). Zakup nowego sprzętu i aparatury medycznej związany jest z potrzebą wymiany wyeksploatowanego sprzętu, który cechuje się dużą awaryjnością oraz brakiem części zamiennych. Zakup nowoczesnego sprzętu, umożliwi wykonywanie usług na rzecz leczenia chorób na OAiIT, a tym samym przyczyni się do podniesienia jakości wykonywanych usług i bezpieczeństwa pacjenta oraz utrzymania wysokiej rangi szpitala i jego poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Głównym celem projektu jest podniesienie wydajności świadczeń zdrowotnych realizowanych dla mieszkańców województwa opolskiego (a niejednokrotnie dolnośląskiego i śląskiego) na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 556 783,04zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 323 265,58 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie  233 517,46 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.


Projekt zakłada wyposażenie i odtworzenie sprzętu w  Oddziale Noworodkowym i Położniczym. Aparatura medyczna i sprzęt zostaną przeznaczone na rzecz leczenia i zapewnienia bezpieczeństwa kobietom oczekującym dziecka, rodzącym oraz noworodkom.
Głównym celem projektu jest  podniesienie wydajności świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem oraz lepsze dostosowanie infrastruktury dla mieszkańców powiatu nyskiego, prudnickiego i brzeskiego  dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 415 806,68zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 203 435,67 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie  212 371,01 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Projekt zakłada doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Pracowni Endoskopowej.
Zakup nowej  aparatury medycznej związany jest z potrzebą wymiany wyeksploatowanego sprzętu. Sprzęt i aparatura zostaną przeznaczone na rzecz leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego.
Głównym celem projektu jest podniesienie wydajności świadczeń zdrowotnych i lepsze dostosowanie infrastruktury dla mieszkańców regionu okolic dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 106 557,77 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 940 574,10 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie 165 983,67zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Głównym  celem niniejszego projektu jest uruchomienie e-usług służących do elektronicznej obsługi rejestracji pacjentów oraz elektronicznego dostępu do wyników badań medycznych poprzez wdrożenie nowoczesnego oprogramowania do zarządzania jednostką medyczną jaką jest ZOZ w Nysie.
Projekt zapewni lepszy dostęp do e-usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia oraz podniesie jakość i efektywność obiegu dokumentów medycznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020\


Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 811 958,05 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 54 133,54 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie  271 824,51 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.


Głównym celem projektu jest podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego oraz poprawa dostępności do wykonywania badań diagnostycznych.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi: 493 420,00 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 419 407,00 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie  74 013,00 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przedłoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci, młodzieży i dorosłych  w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.