Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 415 806,68zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 203 435,67 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie  212 371,01 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Projekt zakłada doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Pracowni Endoskopowej.
Zakup nowej  aparatury medycznej związany jest z potrzebą wymiany wyeksploatowanego sprzętu. Sprzęt i aparatura zostaną przeznaczone na rzecz leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego.
Głównym celem projektu jest podniesienie wydajności świadczeń zdrowotnych i lepsze dostosowanie infrastruktury dla mieszkańców regionu okolic dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu.