Programy UE - ZREALIZOWANE

                                                                

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie  współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Zapewnienie bezpieczeństwa  i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”.

 

Łączna wysokość Projektu wynosi: 562 143,82 zł    

i jest finansowany z następujących źródeł:

- z Europejskiego Funduszu Społecznego 84,17 %

- ze środków dotacji celowej 15,83%

 

Grant przeznaczony jest na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu: „Zakup komory hiperbarycznej dla Szpitala w Nysie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Ministra Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi: 4 118 138,00

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 3 212 198,80 zł co stanowi 78 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie 905 939,20 zł, co stanowi 22 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Głównym celem projektu są działania zakupu komory hiperbarycznej podnoszące wydajność leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym części nowotworów złośliwych oraz lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu.

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu: Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID-19

Całkowita wartość Projektu wynosi: 757 510,23

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 732 857,17 zł

Wkład własny w kwocie 42 653,06 zł

Celem projektu jest: Przeciwdziałanie rozprzestrzenieniu się wirusa SARS-CoV-2

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu: Nowoczesny sprzęt diagnostyki onkologicznej dla pacjentów Szpitala w Nysie

Całkowita wartość Projektu wynosi: 3 150 541,71

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 2 563 600,00zł

Wkład własny w kwocie 586 941,71zł

Celem projektu jest zakupu sprzętu medycznego podnoszącego wydajność leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym części nowotworów złośliwych oraz lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu

Informacja o wykorzystaniu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Całkowita wartość dotacji wynosi: 44 517,00

Dofinansowanie ze środków Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 44 000,00 zł

Wkład własny w kwocie 517,00 zł

Sprzęt, który został sfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości służy m.in. do ratowania życia pacjentów z COVID-19 jak i do realizacji celów statutowych szpitala takich jak: udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów gdzie liczną grupę stanowią ofiary przestępstw takich jak: wypadki drogowe, przemoc domowa i agresja w miejscach publicznych


Projekt „Lądowisko Szpitala w Nysie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  zrealizował projekt pn.  „Lądowisko Szpitala w Nysie”. 

Przedmiotem inwestycji była budowa całodobowego lądowiska dla śmigłowców sanitarnych na dachu budynku Szpitala w Nysie. Uruchomienie lądowiska dla helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z bezpośrednim dostępem do szpitalnego oddziału ratunkowego w Nysie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu nyskiego oraz obniżenie poziomu śmiertelności poprzez przeciwdziałanie negatywnym skutkom powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W przypadku wystąpienia nagłych sytuacji zagrożenia w powiecie nyskim oraz województwie opolskim, gdy konieczne będzie użycie helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ranni będą mogli zostać przetransportowani do szpitalnego oddziału ratunkowego w Nysie

Całkowita wartość projektu: 2.071.302,37 PLN

Wysokość dofinansowania : 1.760.607,01 PLN  (85%)

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko na lata 2007-2013.
Projekt „Podniesienie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych poprzez wyposażenie Szpitalnego Oddziału  Ratunkowego w Nysie”

Wartość projektu: 696 318,84 PLN
Dofinansowanie: 591 494,85 PLN

Przedmiotem projektu było doposażenie Oddziału Ratunkowego Szpitala w Nysie w aparaturę i sprzęt medyczny, w celu podniesienia jakości i dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań ratujących życie w pierwszym okresie po zdarzeniu.


Projekt „Zakup specjalistycznych ambulansów wraz z wyposażeniem dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nysie”

Wartość projektu: 700.000 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 595.000 PLN

W wyniku realizacji projektu zakupiono trzy ambulanse sanitarne z wyposażeniem – dwa ambulanse na potrzeby podstawowych zespołów ratownictwa medycznego oraz jeden ambulans na potrzeby specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego.
Jeden ambulans typu „P” stacjonuje przy Izbie Przyjęć Szpitala w Paczkowie, natomiast drugi w Korfantowie


Projekt „Wczesne wykrywanie i leczenie nowotworów przewodu pokarmowego-zakup nowoczesnego sprzętu diagnostyczno-leczniczego”

Wartość projektu: 1 963 057.71 zł
Kwota dofinansowania 1.099.312.31 PLN,

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem do wczesnego wykrywania i leczenia nowotworów przewodu pokarmowego. Zakres rzeczowy inwestycji  polegał na doposażeniu w niezbędny dla działalności Szpitala sprzęt medyczny do diagnostyki i leczenia mało-inwazyjnego w zakresie onkologii.


Projekt „Rewitalizacja obiektów i terenu Szpitala w Nysie (Rozbudowa Zespołu Szpitala Miejskiego w Nysie – budowa budynku szpitalnego-Blok łóżkowy)”

Całkowita wartość projektu: 16 215 420,60 PLN
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 6 108 782.65 PLN

Celem strategicznym projektu była odnowa przestrzenna, społeczna, gospodarcza i ekonomiczna obszaru Śródmieścia miasta Nysy. Realizacja projektu przyczynić się miała do poprawy jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu przestrzennego oraz ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.
W wyniku realizacji zadania wybudowano nową część szpitala, w której znajdują się sale chorych 2 i 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym. Inwestycja ta pozwoliła na przeniesienie oddziałów szpitalnych oraz części diagnostycznej, znajdujących się poza budynkiem głównym do jednego “ centrum”, które zapewnia całość diagnostyczną i hospitalizacyjną, a także leczenie operacyjne. Znajdują się tu diagnostyka obrazowa, laboratoryjna wraz z pracownią bakteriologiczną i pracowniami endoskopowymi. Budynek jest połączony z budynkiem głównym szpitala łącznikiem wielopoziomowym.


Projekt „Ucyfrowienie diagnostyki obrazowej Szpitala w Nysie”

Wartość projektu: 1.200.070,44 PLN
Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1.019.939,86 PLN

Przedmiotem projektu był zakup i montaż wyposażenia wraz z oprogramowaniem, pozwalający na tworzenie cyfrowych obrazów badań radiologicznych, elektroniczną rejestrację i zlecenia, udostępnianie wyników w wersji cyfrowej oraz ich archiwizację.


Projekt: „Zabezpieczenie stanów bezpośredniego zagrożenia życia czyli ostrych zespołów wieńcowych, urazów wielonarządowych oraz wypadków masowych na obszarze pogranicza


Wartość 77.255,40 zł. Dofinansowanie: 54.492,87 zł.
W ramach projektu zakupiono 3 kardiomonitory dla Szpitala w Nysie oraz przeprowadzono cykl szkoleń dla służb ratowniczych pograniczna czesko-polskiego.

 


Projekt: "Zakup sprzętu komputerowego dla Szpitala w Nysie i w Paczkowie"
Wartość: 90 058,90zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej - 67 544,18zł.


Projekt: "Zakup aparatu rtg jezdnego do zdjęć przyłóżkowych dla Oddziału Internistycznego Szpitala  w Nysie",
Wartość - 85.000zł,
Dofinansowanie z Unii Europejskiej - 60.000zł.


Projekt: „Zakup 5 respiratorów dla Oddziału Intensywnej Terapii Szpitala w Nysie
Wartość projektu - 274.904,40zł,
Dofinansowanie z Unii Europejskiej  - 206.178,30zł.


Projekt: „ Zakup aparatu rentgenowskiego śródoperacyjnego z ramieniem C dla Bloku Operacyjnego
Wartość projektu: 259.475,00zł,
Dofinansowanie z Unii Europejskiej -194.606,25zł.

Program poprawy opieki nad matką i dzieckiem „Opolskie dla Rodziny” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi: 7 560 593,37 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 6 426 504,36 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Dofinansowanie ze środków dotacji celowej w kwocie 718 256,37 zł, co stanowi 9,5 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie 415 832,64 zł, co stanowi 5,5 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu bierze udział w działaniach:
MODUŁ 1 - Poprawa jakości opieki nad kobietą w ciąży, porodu i połogu
BLOK 1.1 - Wczesne wykrywanie wad rozwojowych - Nieinwazyjne badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 r.ż)
BLOK 1.3 - Poradnictwo specjalistyczne dla rodziców, w tym psychologiczne, dietetyczne, fizjoterapeutyczne
MODUŁ 2 - Ochrona zdrowia dziecka w kierunku wsparcia jego rozwoju psychospołecznego
BLOK 2.1 - Pogłębiona diagnostyka rozwoju (psychomotorycznych) dziecka (ocena wg. kamieni milowych, Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka, skala Brazeltona, metoda Prechtla)
BLOK 2.2 - Wsparcie koordynowane (w każdym projekcie powstanie komórka zajmująca się koordynacją wsparcia)
BLOK 2.3 - Niwelowanie nieprawidłowości w rozwoju dzieci do lat 2
- Wsparcie z zakresu żywienia (multidyscyplinarny zespół ds. żywienia dzieci)
- Opieka psychologiczna dzieci i rodziców
- Mobilny instruktaż rehabilitacyjny w warunkach domowych
- Leczenie paliwizumabem

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie bierze udział w działaniach:
MODUŁ 1 - Poprawa jakości opieki nad kobietą w ciąży, porodu i połogu
BLOK 1.1 - Wczesne wykrywanie wad rozwojowych - Nieinwazyjne badania prenatalne dla kobiet poniżej 35 roku życia

Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne bierze udział w działaniach:
MODUŁ 3 - Profilaktyka zakażeń pneumokokowych. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 840 050,52zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 564 042,93 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie  276 007,59zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.


Projekt zakłada doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT). Zakup nowego sprzętu i aparatury medycznej związany jest z potrzebą wymiany wyeksploatowanego sprzętu, który cechuje się dużą awaryjnością oraz brakiem części zamiennych. Zakup nowoczesnego sprzętu, umożliwi wykonywanie usług na rzecz leczenia chorób na OAiIT, a tym samym przyczyni się do podniesienia jakości wykonywanych usług i bezpieczeństwa pacjenta oraz utrzymania wysokiej rangi szpitala i jego poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Głównym celem projektu jest podniesienie wydajności świadczeń zdrowotnych realizowanych dla mieszkańców województwa opolskiego (a niejednokrotnie dolnośląskiego i śląskiego) na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 556 783,04zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 323 265,58 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie  233 517,46 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.


Projekt zakłada wyposażenie i odtworzenie sprzętu w  Oddziale Noworodkowym i Położniczym. Aparatura medyczna i sprzęt zostaną przeznaczone na rzecz leczenia i zapewnienia bezpieczeństwa kobietom oczekującym dziecka, rodzącym oraz noworodkom.
Głównym celem projektu jest  podniesienie wydajności świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem oraz lepsze dostosowanie infrastruktury dla mieszkańców powiatu nyskiego, prudnickiego i brzeskiego  dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 415 806,68zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 203 435,67 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie  212 371,01 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Projekt zakłada doposażenie Oddziału Chirurgii Ogólnej i Pracowni Endoskopowej.
Zakup nowej  aparatury medycznej związany jest z potrzebą wymiany wyeksploatowanego sprzętu. Sprzęt i aparatura zostaną przeznaczone na rzecz leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego.
Głównym celem projektu jest podniesienie wydajności świadczeń zdrowotnych i lepsze dostosowanie infrastruktury dla mieszkańców regionu okolic dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 106 557,77 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 940 574,10 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie 165 983,67zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Głównym  celem niniejszego projektu jest uruchomienie e-usług służących do elektronicznej obsługi rejestracji pacjentów oraz elektronicznego dostępu do wyników badań medycznych poprzez wdrożenie nowoczesnego oprogramowania do zarządzania jednostką medyczną jaką jest ZOZ w Nysie.
Projekt zapewni lepszy dostęp do e-usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia oraz podniesie jakość i efektywność obiegu dokumentów medycznych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020\


Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 811 958,05 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 54 133,54 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie  271 824,51 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.


Głównym celem projektu jest podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego oraz poprawa dostępności do wykonywania badań diagnostycznych.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi: 493 420,00 zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 419 407,00 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie  74 013,00 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Celem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego co przedłoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci, młodzieży i dorosłych  w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.