ROZDZIAŁ I


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie zwany dalej "Zespołem" jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
§ 2
1. Zespół wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego pod numerem 000000009408.
2. Zespół posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008478.
§ 3
Zespół działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2016, poz. 1638 t.j)
2. niniejszego statutu.
§ 4
Podmiotem tworzącym i nadzorującym Zespół jest Rada Powiatu w Nysie.
§ 5
Siedzibą Zespołu jest miasto Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 34.

§ 6
1. Obszarem działania Zespołu jest powiat nyski oraz w zakresie niektórych świadczeń zdrowotnych - obszar województwa opolskiego.
2. Zasięg działalności Zespołu może być zwiększony o zakres wynikający z zawartych porozumień i umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.ROZDZIAŁ II


CELE, ZADANIA, ZAKRES I RODZAJE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 7
1.    Zespół jest utworzony i utrzymywany w celu :
1) udzielania świadczeń zdrowotnych:
a) stacjonarnych i całodobowych szpitalnych i innych niż szpitalne,
b) ambulatoryjnych,
2) realizacji zadań z zakresu:
a) lecznictwa stacjonarnego,
b) specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych,
c) diagnostyki medycznej,
d) rehabilitacji leczniczej,
e) wynikających z odrębnych przepisów.
2.    Do podstawowych zadań Zespołu należy udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych: szpitalnych, innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych w zakresie realizowanym przez jednostki organizacyjne udzielające świadczeń medycznych, wymienione w § 13 ust.1.
3.    Do zadań Zespołu należą również:
1)współdziałanie z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie prowadzenia szkoleń
i dokształcania osób udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie uzgodnionych
programów, określonych w stosownych porozumieniach lub umowach,
2) profilaktyka, promocja zdrowia i realizacja programów zdrowotnych,
3) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa,
4) prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.
4.   Celem Zespołu jest:
      1) dążenie do osiągnięcia określonych standardów jakości w zakresie sprawowanej opieki
      zdrowotnej nad ludnością zamieszkałą na obszarze działania Zespołu,
      2) uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego
       i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.§ 8
Zespół może wykonywać działalność gospodarczą inną niż leczniczą, nie uciążliwą dla pacjenta lub przebiegu leczenia, w tym:
1. sprzedaż posiłków,
2. przechowywania zwłok na rzecz innych podmiotów,
3. usługi parkingowe,
4. prowadzenie punktów gastronomicznych, handlowych, usługowych,
5. usługi z zakresu sterylizacji,
6. usługi z zakresu transportu medycznego,
7. usługi z zakresu rejestracji procedur medycznych,
8. wynajem oraz dzierżawa pomieszczeń, wyposażenia, urządzeń i sprzętu, które nie
służą realizacji podstawowych celów Zespołu, określonych w niniejszym statucie na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Powiatu w Nysie.

§ 9
Zespół udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych oraz w umowach zawartych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych.

ROZDZIAŁ III


ORGANY ZESPOŁU
§ 10
1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor,
2) Rada Społeczna.
2. Dyrektor kieruje Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektor samodzielnie zarządza Zespołem, podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność w granicach określonych przepisami prawa.
4. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zespołu.
§ 11
1. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor Zespołu korzysta z opinii właściwych organów i organizacji w trybie i na zasadach określonych przepisami.
2. Dyrektor kieruje Zespołem przy pomocy:
1) Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych,
2) Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych
3) Głównego Księgowego,
4) Naczelnej Pielęgniarki,
5) Ordynatorów lub kierowników oddziałów,
6) Kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Zespołu.
3. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora lub ustanowiony pełnomocnik w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.
4. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności osób wymienionych w ust. 2 ustala
Dyrektor w zakresach czynności.

§ 12
1.    Przy Zespole działa Rada Społeczna, zwana dalej "Radą".
2.    Rada jest organem inicjującym i opiniodawczym Powiatu Nyskiego oraz doradczym Dyrektora Zespołu.
3.    Radę powołuje i odwołuje Rada Powiatu.
4.    W skład Rady wchodzi 7 osób :
a) przewodniczący – Starosta lub osoba przez niego wyznaczona,
b) przedstawiciel Wojewody,
c) 5 przedstawicieli wybranych przez Radę Powiatu.
5. Do zadań Rady należy:
1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania kierownikowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z kierownikiem,
e) regulaminu organizacyjnego;
2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku;
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.
6. Kadencja Rady trwa cztery lata, licząc od dnia jej powołania.
7. Członek Rady może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:
1) pisemnego zrzeczenia się członkowstwa w Radzie Społecznej,
2) na wniosek przewodniczącego Rady Społecznej w sytuacji czterokrotnej nieusprawidliwionej  nieobecności uczestnictwa w pracach rady.
3) na wniosek Wojewody, w przypadku cofnięcia rekomendacji dotychczasowemu przedstawicielowi Wojewody.
8. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek śmierci członka Rady.
9. W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład Rady przed upływem kadencji Rady, Rada Powiatu uzupełnia skład Rady.
10.W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor Zespołu oraz po jednym przedstawicielu
organizacji związkowych działających w Zespole.
11.W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych działających przy Zespole ( po jednej osobie ).
12.Przewodniczący Rady może zaprosić na posiedzenie Rady inne osoby.
13.Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy, podejmowania uchwał określa regulamin działania Rady.
14.Postanowienia Rady podejmowane są w formie uchwał.
15.Od uchwał Rady, Dyrektorowi Zespołu przysługuje prawo odwołania do Rady Powiatu     w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.
16.Obsługę biurową Rady zapewnia Dyrektor Zespołu.


ROZDZIAŁ IV


STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 13
1. W skład Zespołu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1) Szpital im. Siostry Marii Merkert w Nysie,
2) Szpital im. Jana Pawła II w Paczkowie,
3) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,
4) Zakład Diagnostyki Obrazowej,
5) Przychodnia Specjalistyczna,
6) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
7) Zakład Rehabilitacji Leczniczej,
8) Ratownictwo Medyczne.

2. W skład jednostek organizacyjnych Zespołu, o których mowa w ust.1 wchodzą komórki organizacyjne i stanowiska pracy o nazwach odpowiadających zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz zakresowi prowadzonej działalności.
3. W skład Zespołu poza jednostkami i komórkami organizacyjnymi o których mowa w ust.1 i 2 wchodzą komórki organizacyjne - działy, sekcje, samodzielne stanowiska pracy - realizujące zadania administracyjne Zespołu.
4. Organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w Zespole określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora.


ROZDZIAŁ V


FORMA GOSPODARKI FINANSOWEJ


§ 14

1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
2. Podstawą gospodarki Zespołu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora Zespołu po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.
3. Zespół prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przez odrębne przepisy, w tym ewidencję przychodów i kosztów.
4. Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania.
5. Wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego Zespołu dokonuje Zarząd Powiatu w Nysie.
6.Zespół jest utrzymywany z wpływów pochodzących z realizacji umów zawartych na wykonanie świadczeń zdrowotnych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych.ROZDZIAŁ VI


MIENIE


§ 15
Zespół gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Powiatu Nyskiego oraz majątkiem własnym.
2. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych może być dokonane przez Zespół na zasadach określonych przez Radę Powiatu w Nysie.
3. Rada Powiatu w Nysie może wyrazić zgodę na wniesienie majątku Zespołu do spółki, przekazania fundacji lub stowarzyszeniu nie wykonującym działalności leczniczej.

ROZDZIAŁ VII


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16
1. W sprawach nie uregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz.654 z późn.zm.), akty wykonawcze wydane na podstawie wyżej wymienionej ustawy oraz inne przepisy prawa.
2. Zmiany w statucie przyjmowane są w drodze uchwały Rady Powiatu w Nysie.
3. Statut wchodzi w życie z dniem nadania przez Radę Powiatu w Nysie.
4. Z chwilą wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczasowy statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie.


Nysa dnia 01.03.2017r.

Uchwała nr V_56_2019 Rady Powiatu w Nysie