STATUT
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NYSIE
tekst jednolity


RODZIAŁ I


POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie zwany dalej "Zespołem" jest samodzielnym publicznym
zakładem opieki zdrowotnej.
§ 2
1. Zespół wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego pod numerem 000000009408.
2. Zespół posiada osobowość prawną i jest wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych
Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008478.
§ 3
Zespół działa na podstawie:
1) przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, zwanej dalej
ustawą;
2) Statutu;
3) Innych przepisów prawa, mających zastosowanie do podmiotów leczniczych;
§ 4
Podmiotem tworzącym i nadzorującym Zespół jest Rada Powiatu w Nysie.
§ 5
Siedzibą Zespołu jest miasto Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 34.
§ 6
1. Obszarem działania Zespołu jest powiat nyski oraz w zakresie niektórych świadczeń
zdrowotnych - obszar województwa opolskiego.
1
2. Zasięg działalności Zespołu może być zwiększony o zakres wynikający z zawartych
porozumień i umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.


RODZIAŁ II


CELE, ZADANIA, ZAKRES I RODZAJE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ
ZDROWOTNYCH
§ 7
1. Zespół jest utworzony i utrzymywany w celu :
1) udzielania świadczeń zdrowotnych:
a) stacjonarnych i całodobowych szpitalnych i innych niż szpitalne,
b) ambulatoryjnych,
2) realizacji zadań z zakresu:
a) lecznictwa stacjonarnego,
b) specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych,
c) diagnostyki medycznej,
d) rehabilitacji leczniczej,
e) wynikających z odrębnych przepisów.
2. Do podstawowych zadań Zespołu należy udzielanie stacjonarnych i całodobowych
świadczeń zdrowotnych: szpitalnych, innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych
w zakresie realizowanym przez jednostki organizacyjne udzielające świadczeń
medycznych, wymienione w § 13 ust.1.
3. Do zadań Zespołu należą również:
1)współdziałanie z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie prowadzenia szkoleń
i dokształcania osób udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie uzgodnionych
programów, określonych w stosownych porozumieniach lub umowach,
2) profilaktyka, promocja zdrowia i realizacja programów zdrowotnych,
3) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa,
4) prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.
4. Celem Zespołu jest:
1) dążenie do osiągnięcia określonych standardów jakości w zakresie sprawowanej opieki
zdrowotnej nad ludnością zamieszkałą na obszarze działania Zespołu,
2) uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego
i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.
2
§ 8
Zespół może wykonywać działalność gospodarczą inną niż leczniczą, nie uciążliwą dla
pacjenta lub przebiegu leczenia, w tym:
1. sprzedaż posiłków,
2. przechowywania zwłok na rzecz innych podmiotów,
3. usługi parkingowe,
4. prowadzenie punktów gastronomicznych, handlowych, usługowych,
5. usługi z zakresu sterylizacji,
6. usługi z zakresu transportu medycznego,
7. usługi z zakresu rejestracji procedur medycznych,
8. wynajem oraz dzierżawa pomieszczeń, wyposażenia, urządzeń i sprzętu, które nie służą
realizacji podstawowych celów Zespołu, określonych w niniejszym statucie na zasadach
określonych odrębną uchwałą Rady Powiatu w Nysie.
§ 9
Zespół udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w obowiązujących
przepisach prawnych oraz w umowach zawartych z publicznymi i niepublicznymi
dysponentami środków finansowych.


RODZIAŁ III


ORGANY ZESPOŁU
§ 10
1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor,
2) Rada Społeczna.
2. Dyrektor kieruje Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Dyrektor samodzielnie zarządza Zespołem, podejmuje decyzje i ponosi za nie
odpowiedzialność w granicach określonych przepisami prawa.
4. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zespołu.
§ 11
1. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor Zespołu korzysta z opinii właściwych organów
i organizacji w trybie i na zasadach określonych przepisami.
2. Dyrektor kieruje Zespołem przy pomocy:
3
1. Zastępcy Dyrektora ds. Organizacyjnych,
2. Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych,
3. Zastępcy Dyrektora ds. Finansowych,
4. Głównego Księgowego,
5. Naczelnej Pielęgniarki,
6. Ordynatorów lub kierowników Oddziałów,
7. Kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Zespołu.
3. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych,
który przejmuje wszystkie kompetencje Dyrektora.
4. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności osób wymienionych w ust. 2 ustala
Dyrektor w zakresach czynności.
§ 12
1. Przy Zespole działa Rada Społeczna, zwana dalej "Radą".
2. Rada jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Powiatu Nyskiego oraz doradczym
Dyrektora.
3. Radę powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Powiatu w Nysie.
4. W skład Rady wchodzi 9 osób :
a) przewodniczący – Starosta lub osoba przez niego wyznaczona,
b) przedstawiciel Wojewody Opolskiego,
c) 7 przedstawicieli wybranych przez Radę Powiatu w Nysie, z których dwóch wskazuje
Zarząd Powiatu w Nysie.
5. Do zadań Rady należy:
1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej
aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub
ograniczeniem działalności,
c) przyznawania kierownikowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z kierownikiem;
2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
4
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej
aparatury i sprzętu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego;
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów,
z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie, w tym w ramach
posiadanych uprawnień doradczych wobec działań kierownika zespołu opiniowanie
regulaminu wynagradzania.
6. Kadencja Rady trwa cztery lata, licząc od dnia jej powołania.
7. Członek Rady może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:
1) pisemnego zrzeczenia się członkowstwa w Radzie Społecznej,
2) na wniosek przewodniczącego Rady Społecznej w sytuacji czterokrotnej
nieusprawiedliwionej nieobecności uczestnictwa w pracach rady,
3) na wniosek Wojewody, w przypadku cofnięcia rekomendacji dotychczasowemu
przedstawicielowi Wojewody,
4) na wniosek podmiotu tworzącego.
8. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek śmierci członka Rady.
9. W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład Rady przed upływem
kadencji Rady, Rada Powiatu uzupełnia skład Rady.
10. W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor Zespołu oraz po jednym przedstawicielu
organizacji związkowych działających w Zespole.
11. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele
samorządów zawodów medycznych działających przy Zespole ( po jednej osobie ).
12. Przewodniczący Rady może zaprosić na posiedzenie Rady inne osoby.
13. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy, podejmowania uchwał określa regulamin
działania Rady.
14. Postanowienia Rady podejmowane są w formie uchwał.
15. Od uchwał Rady, Dyrektorowi Zespołu przysługuje prawo odwołania do Rady Powiatu
w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.
16. Obsługę biurową Rady zapewnia Dyrektor Zespołu.


ROZDZIAŁ IV


STRUKTURA ORGANIZACYJNA
5
§ 13
1. W skład Zespołu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1) Szpital im. Siostry Marii Merkert w Nysie,
2) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,
3) Zakład Diagnostyki Obrazowej,
4) Przychodnia Specjalistyczna,
5) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,
6) Zakład Rehabilitacji Leczniczej,
7) Ratownictwo Medyczne.
2. W skład jednostek organizacyjnych Zespołu, o których mowa w ust.1 wchodzą komórki
organizacyjne i stanowiska pracy o nazwach odpowiadających zakresowi udzielanych
świadczeń zdrowotnych oraz zakresowi prowadzonej działalności.
3. W skład Zespołu poza jednostkami i komórkami organizacyjnymi o których mowa w ust.1
i 2 wchodzą komórki organizacyjne - działy, sekcje, samodzielne stanowiska pracy -
realizujące zadania administracyjne Zespołu.
4. Organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem
właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w Zespole określa Regulamin Organizacyjny
ustalony przez Dyrektora.
ROZDZIAŁ V
FORMA GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 14
1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych w ustawie.
2. Podstawą gospodarki Zespołu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora Zespołu po
zasięgnięciu opinii Rady Społecznej.
3. Zespół prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przez odrębne przepisy, w tym
ewidencję przychodów i kosztów.
4. Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych
przychodów koszty działalności i zobowiązania.
5. Wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego
Zespołu dokonuje Zarząd Powiatu w Nysie.
6
6.Zespół jest utrzymywany z wpływów pochodzących z realizacji umów zawartych na
wykonanie świadczeń zdrowotnych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych.


ROZDZIAŁ VI


MIENIE
§ 15
1. Zespół gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie
nieruchomościami i majątkiem Powiatu Nyskiego oraz majątkiem własnym.
2. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych może
być dokonane przez Zespół na zasadach określonych przez Radę Powiatu w Nysie.
3. Rada Powiatu w Nysie może wyrazić zgodę na wniesienie majątku Zespołu do spółki,
przekazania fundacji lub stowarzyszeniu nie wykonującym działalności leczniczej.


ROZDZIAŁ VII


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16
1. W sprawach nieuregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy, akty wykonawcze
wydane na podstawie ustawy oraz inne przepisy prawa.
2. Zmiany w statucie przyjmowane są w drodze uchwały Rady Powiatu w Nysie.
3. Statut wchodzi w życie z dniem nadania przez Radę Powiatu w Nysie.
4. Z chwilą wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczasowy statut Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Nysie.


Nysa dnia 12.06.2023 r.