1. Wypisanie ze szpitala, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, następuje:

  • gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu,
  • na żądanie osoby przebywającej w szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego,
  • gdy osoba przebywająca w szpitalu w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

2.  Osoba występująca o wypisanie ze szpitala na własne żądanie jest informowana przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze szpitala na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.

Karta Informacyjna leczenia Szpitalnego

1. Chory powinien otrzymać kartę wypisową, zawierającą: 

  • rozpoznanie w języku polskim (jeżeli nie rozumiemy określeń użytych przez lekarza, warto dopytać, co nam dolega) 
  • wyniki wykonanych badań ( wpisane w karte wypisową )
  • zalecania dotyczące dalszego postępowania 
  • stosowania leków (dawkowanie i czas przyjmowania) 
  • daty i ewentualne miejsca zalecanej kontroli lekarskiej 
  • zalecenia dotyczące potrzeby wykonania badań kontrolnych.

Ponadto chorzy powinni otrzymać recepty na przyjmowane leki (warto sprawdzić poprawność wypełnienia danych na recepcie) oraz, w razie potrzeby, druk L4 (zwolnienie z pracy). Narodowy Fundusz Zdrowia nie zapewnia bezpłatnego transportu do domu chorym wypisywanym ze szpitala, ale pacjenci, których stan zdrowia i warunki socjalne tego wymagają, są często odwożeni karetką.

3. Pacjenci w przypadku konieczności opuszczenia oddziału, zobowiązani są poinformować o tym fakcie personel medyczny, brak takiej zgody jest równoznaczny z samowolnym opuszczeniem oddziału za które Zespół nie ponosi odpowiedzialności.