Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 556 783,04zł.

Dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 1 323 265,58 zł, co stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych Projektu.

Wkład własny w kwocie  233 517,46 zł, co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych Projektu.


Projekt zakłada wyposażenie i odtworzenie sprzętu w  Oddziale Noworodkowym i Położniczym. Aparatura medyczna i sprzęt zostaną przeznaczone na rzecz leczenia i zapewnienia bezpieczeństwa kobietom oczekującym dziecka, rodzącym oraz noworodkom.
Głównym celem projektu jest  podniesienie wydajności świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem oraz lepsze dostosowanie infrastruktury dla mieszkańców powiatu nyskiego, prudnickiego i brzeskiego  dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu.